شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور

 

 

phpthumb

 

فصل اول (از آیین نامه ها)

هدف و تعاریف

ماده ۱ (از آیین نامه ها)

هدف: به منظور تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که دوره تحصیل آنها ناتمام مانده و به میهن بازگشته اند و قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور را دارند، این آیین نامه تصویب و به مرحله اجرا گذشته می شود.

ماده ۲ (از آیین نامه ها)

تعاریف: ۱- ۲- منظور از دانشگاه در این آیین نامه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور، اعم از دولتی و غیردولتی است. ۲-۲- منظور از نظام واحدی، دوره های تحصیلی است که در آن دروس به صورت واحدی در نیمسال تحصیلی ارائه می شوند. ۲-۳- نظام سالیانه، نظام آموزشی است که در آن دروس به صورت پیوسته (غیرواحدی) در یک سال تحصیلی ارائه می گردد.

فصل دوم: شرایط انتقال

ماده ۳ (از آیین نامه ها)

انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج به دانشگاه های داخل کشور، منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این آیین نامه، ارائه مدارک مورد تأیید سفارت یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء و موافقت شورای انتقال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

الف شرایط عمومی

ماده ۴ (از آیین نامه ها)

شرایط عمومی انتقال برای دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارج به دانشگاه های داخل کشور به شرح ذیل است: ۱-۴- خروجی قانونی از کشور. ۲-۴- معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل متقاضی با توجه به آخرین مصوبات شورای عالی ارزشیابی. ۳-۴- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل در دانشگاه مبداء و دانشگاه های داخل از نظر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظیفه. ۴-۴- دارا بودن دیپلم کامل متوسط دوره ۴ ساله نظام قدیم آموزش و پرورش و یا دیپلم کامل متوسطه و گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش و پرورش (یا معادل ارزشیابی شده آنها به تأیید وزارت آموزش و پرورش). ۵-۴- دارا بودن مدرک تحصیلی هر دوره برای ورود به دوره بعد که مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

ب – شرایط اختصاصی

ماده ۵ (از آیین نامه ها)

شرایط اختصاصی انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به داخل کشور به شرح ذیل است: ۱-۵- میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه نظام قدیم یا میانگین کل پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متقاضی نباید برای انتقال به دوره های کاردانی از ۱۲ و دور ه های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از ۱۴ کمتر باشد. ۲-۵- میانگین نمرات امتحان پایان دوره متوسطه متقاضیان انتقال دیپلمه نظام قدیم در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ) نباید کمتر از ۱۶ و میانگین کل پایان دوره پی شدانشگاهی دیپلم ههای نظام جدید نباید کمتر از ۱۷ باشد. ۳-۵- میانگین نمرات پایان مقطع کارشناسی برای متقاضیان انتقال در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نباید کمتر از ۱۵ باشد. ۴-۵- حداقل واحد گذرانده شده یا معادل آن در نظام تحصیلی سالانه و حداقل میانگین قابل قبول در دانشگاه مبداء در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است: الف : برای انتقال در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می بایست حداقل ۱۸ واحد درسی یا یک نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات ۱۴ در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. ب: برای انتقال در مقطع کارشناسی پیوسته دانشجو می بایست حداقل ۳۶ واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات ۱۴ در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. ج: برای انتقال در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دانشجو باید حداقل ۱۶ واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین کل نمرات ۱۵ در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. د: برای انتقال در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی ) دانشجو باید حداقل ۷۲ واحد درسی در نظام واحدی یا ۴ نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین کل نمرات ۱۵ در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. تبصره ۱: اگر تعدادی از واحدهای گذرانده شده داوطلب به هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر پذیرفته شده باشد، این واحدها در مقطع بالاتر مورد محاسبه قرار نمی گیرد. تبصره ۲: دانشجویانی که حداقل شرط معدل لازم برای انتقال در مقطع تحصیلی خود را ندارند، به شرط داشتن معدل مقطع تحصیلی پایین تر می توانند به مقطع پایین تر منتقل شوند. تبصره ۳: انتقال دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه هایی که فاقد مرحله آموزشی هستند و فقط مرحله پژوهشی دارند ممنوع است. تبصره ۴: برای دانشجویانی که به دلایل سیاسی از کشور محل تحصیل خود اخراج شده و این امر به تأیید سرپرستی های دانشجویی و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسیده باشد، حداقل تعداد واحدهای گذرانده شده فوق می تواند با ن ظر شورای انتقال تا نصف کاهش یابد، این تبصره شامل همسر و فرزندان این دانشجویان نیز می شود. تبصره ۵: ملاک تعیین تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبداء صرفًا دروس دانشگاهی است. تبصره ۶: دیپلمه هایی که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی در دانشگاه های خارج شروع به تحصیل نموده اند، از بابت دوره پیش دانشگاهی تعداد ۲۴ واحد درسی گذرانده آنان در خارج از کشور کسر می گردد. تبصره ۷: بعد از پذیرش انتقال و معرفی دانشجو به دانشگاه، تطبیق واحدها برعهده دانشگاه پذیرنده است. تبصره ۸: افرادی که متقاضی انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور می باشند، بایستی نوع دیپلم متوسطه آنان، علوم تجربی یا ریاضی فیزیک و یا معادل آنها در نظام آموزش متوسطه قدیم باشد. تبصره ۹: برای انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاههای داخل گذراندن یکسال تحصیلی در دانشگاه مبداء با موفقیت به اضافه داشتن شرایط مندرج در ماده های ۴ و ۵ (شرایط عمومی و اختصاصی) لازم است.

ماده ۶ (از آیین نامه ها)

شرایط انتقال دانشجویان ایران دوره دکتری (ph.D)از خارج به داخل کشور به شرح ذیل است: ۱-۶- دانشجویان دوره دکتری (ph.D)خارج از کشور در صورتی که برنامه آموزشی دوره ph.D آنان در خارج همانند برنامه آموزشی ph.D داخل کشور دارای ۲ مرحله آموزشی (COURSE WORK )و پژوهشی باشد می توانند منتقل شوند منوط بر آنکه: ۲-۶- حداقل معدل پایان دوره مقطع قبلی آنان (کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی ) از نمره ۱۵ کمتر نباشد. ۳-۶- کلیه دروس مربوط به مرحله اول را به اتمام رسانده و در امتحان جامع خارج از کشور شرکت و موفق به اخذ حداقل نمره ۱۵ گردند و در صورتی که امتحان جامع در دانشگاه مبداء گرفته نمی شود به مرحله پژوهش رسیده باشند (پروپوزال ارائه شده، به تصویب دانشگاه مبداء رسیده باشد.) تبصره: مربیان رسمی عضو هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت داشتن سایر شرایط با گذراندن حداقل ۱۴ واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه می توانند منتقل شوند. ۴-۶- کسب حداقل نمره ۵ در امتحان زبان قبلIELTS و یا ۵۰ در امتحان زبانMCHE از اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد جهت اینگونه داوطلبان ضروری است. ۵-۶- پس از تصویب شورای انتقال و اخذ پذیرش از دانشگاه توسط دانشجو، از طریق دبیرخانه های تخصصی (علوم پایه، دندانپزشکی و داروسازی ) دانشجو به دانشگاه جهت ادامه تحصیل معرفی خواهد شد. تبصره ۱: برای آن دسته از متقاضیان انتقال در دوره دکتری (ph.D) که به دلایل سیاسی از کشور محل تحصیل اخراج و یا از ادامه تحصیل در دانشگاه مبداء محروم شده باشند، شورای انتقال تصمیم می گیرد. تبصره ۲: در صورتی که دانشجوی انتقالی دوره دکتری(ph.D)به تشخیص استاد راهنما، برای گذراندن پایان نامه نیاز به گذراندن تعدادی دروس جبرانی داشته باشد، موظف است دروس تعیین شده را به تعداد واحدهای مورد نیاز بگذراند. تبصره ۳: تعیین وضعیت تحصیلی متقاضی و اعتبار دانشگاه مبداء برای انتقال، بر عهده شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج است.

ج: سایر شرایط

ماده ۷ (از آیین نامه ها)

براساس آیین نامه اجرایی بند«ک» تبصره ( ۱۷ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوبه جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۹ هیئت محترم وزیران، دانشجویان انتقالی خارج از کشور ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خود می باشند.

ماده ۸ (از آیین نامه ها)

آن دسته از دانشجویانی که در خارج از کشور در مقاطع مختلف اعم از کارشناسی . کارشناسی ار شد و یا دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ) به تحصیل اشتغال دارند در صورت احراز شرایط انتقال فقط در همان مقطع یا مقطع پایین تر در دانشگاههای داخل کشور مجاز به ادامه تحصیل می باشند.

ماده ۹ (از آیین نامه ها)

آن دسته از فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی که از دانشگا ههای معتبر خارج از کشور فارغ التحصیل شده اند، براساس تصمیم شورای عالی ارزشیابی در صورت لزوم نسبت به رفع کمبودهای درسی خود اقدام خواهند نمود . پرداخت هزینه های تحصیل دروس باقیمانده براساس مفاد ماده ۷ برعهده متقاضی است.

ماده ۱۰ (از آیین نامه ها)

شرایط انتقال دانشجویان بورسیه مقطع دکتری (ph.D)شاغل به تحصیل در خارج از کشور، متقاضی انتقال به داخل کشور به شرح ذیل می باشد: ۱-۱۰- حداقل ۱۴ واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را گذرانده باشند. ۲-۱۰- کسب حداقل نمرات آزمون های زبان انگلیسی مطابق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی. ۳-۱۰- برنامه آموزشی دوره دکتری(ph.D) آنها در خارج دارای دو مرحله آموزشی (Course Work)و پژوهشی باشد. ۴-۱۰- اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد برعهده دانشجو است. ۵-۱۰- شهریه او توسط اداره بورسها پرداخت خواهد شد.

فصل سوم: نحوه انتقال

ماده ۱۱ (از آیین نامه ها)

درخواست انتقال به همراه مدارک لازم، باید حداقل سه ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی که داوطلب قصد انتقال دارد مستقیمًا به معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود. تبصره: فقط مدارک تحصیلی رسمی که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل دانشجو رسیده باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۲ (از آیین نامه ها)

درخواست متقاضیان انتقال، در شورایی بنام شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به رشته تحصیلی، ظرفیت دانشگا ههای علوم پزشکی و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان . نسبت به پذیرش یا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد. تبصره ۱: پذیرش قطعی متقاضیان پذیرفته شده در شورای انتقال منوط به تأیید صلاحیت عمومی آنان از سوی هیأت مرکزی گزینش دانشجو است. تبصره ۲: درخواست انتقال رسیده برای هرسال تحصیلی صرفًا برای همان سال معتبر است. تبصره ۳: متقاضیانی که تا تاریخ تسلیم تقاضا بیش از یکسال وقفه تحصیلی داشته باشند، دانشجو محسوب نمی شوند و به تقاضای این گونه متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد. ترکیب شورای انتقال

ماده ۱۳ (از آیین نامه ها)

شورای انتقال متشکل از ۹ نفر به شرح ذیل است: ۱-۱۳- معاون آموزشی و امور دانشگاهی (رئیس شورا) ۲-۱۳- رئیس مرکز امور دانشجویی (دبیر شورا) ۳-۱۳- سرپرست اداره کل دانشجویان و دانش آموختگان داخل ۴-۱۳- مسئول اداره بورسها و دانشجویان خارج ۵-۱۳- ۳ نفر از معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی دارای هیأت ممیزه به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی ۶-۱۳- یکی از دبیران شوراهای آموزش تخصصی به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی ۷-۱۳- یک عضو هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده ۱۴ (از آیین نامه ها)

محل تحصیل دانشجوی انتقالی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی )، با توجه به تناسب رشته تحصیلی، توسط شورای انتقال تعیین می شود و شورا ضمن ابلاغ موافقت خود با انتقال، با توجه به شرایط تحصیلی، نوع رشته، وجود امکانات، میزان ظرفیت و تعداد سهمیه، دانشجو را برای ثبت نام به دانشگاه مقصد معرفی می نماید. تبصره: میزان ظرفیت پذیرش جهت انتقال، دو درصد ظرفیت پذیرش در هر رشته هر دانشگاه می باشد، اگر متقاضی بیشتر از ظرفیت بود ملاک پذیرش میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه و میانگین دروس گذرانده شده در دانشگاه مبداء می باشد. فرزندان اعضاء هیأت علمی در صورت موافقت دانشگاه مقصد، اضافه بر ظرفیت پذیرش انتقال، پذیرفته خواهند شد.

ماده ۱۵ (از آیین نامه ها)

تطبیق وضعیت دانشجو با برنامه های مصوب و آیین نامه های آموزشی و همچنین رعایت ضوابط اجرایی و شرایط فراغت از تحصیل دانشجو، برعهده دانشگاه مقصد است.

ماده ۱۶ (از آیین نامه ها)

میانگین کل نمرات دروس پذیرفته شده دانشجو در کارنامه وی ثبت و در ارزشیابی نهائی او مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ۱۷ (از آیین نامه ها)

حداکثر مدت مجاز تحصیل برای پذیرفته شدگان دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ) به ازاء هر ۱۴ واحد درسی باقیمانده، یک نیمسال تحصیلی است و برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای (Ph.D).حداکثر طول مدت تحصیل تا زمان تدوین آیین نامه لازم به پیشنهاد شوراهای آموزش تخصصی مربوطه و تصویب در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین می شود ولی نباید از حداکثر مدت مجاز تحصیل در آیین نامه های آموزشی مربوط تجاوز کند.

ماده ۱۸ (از آیین نامه ها)

چنانچه برخی از مواد این آیین نامه نیاز به دستورالعمل اجرایی داشته باشد، دستورالعمل مربوط توسط معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ابلاغ می شود.

ماده ۱۹ (از آیین نامه ها)

این آیین نامه در ۱۹ ماده ۱۸ تبصره در جلسه بیستم مورخ ۲۵/۸/۸۱ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسیده و جهت کلیه دانشجویانی که از نیمسال اول سال تحصیلی ۸۳ -۱۳۸۲ معادل سال ۲۰۰۴ -۲۰۰۳ میلادی تحصیل خود را در دانشگاههای خارج از کشور آغاز خواهند نمود، لازم الاجرا می باشد و با ابلاغ این آیین نامه کلیه مصوبات و آیین نامه های مغایر قبلی برای مشمولین این آیین نامه ملغی می باشد لازم به ذکر است دانشجویانی که قبل از سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ در دانشگاههای خارج شروع به تحصیل نموده اند، جهت انتقال به دانشگاههای داخل مشمول مفاد آیین نامه انتقال مصوب جلسه ۲۹۹ مورخ ۲۸/۳/۷۴ شورای عالی برنامه ریزی و اصلاحات مربوطه خواهند بود.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.