شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک دانشگاه های خارج از کشور- ترکیه ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک دانشگاه های خارج از کشور- ترکیه

(برای ارزشیابی مدارکی که شروع دوره تحصیلی مربوط به آنها، بعد از اول سپتامبر ۲۰۱۳ باشد)

گروه الف(ممتاز)

 1. Bilkent University
 2. Middle East Technical University

گروه ب( خوب)

 1. Hacettepe University
 2. Istanbul Technical University
 3. Istanbul University
 4. Koç University
 5. Sabanci University

 

گروه ج(متوسط)

 1. AnadoluUniversitesi (Anatolia University)
 2. Ankara Universitesi (Ankara University)
 3. Ataturk Universitesi (Ataturk University)
 4. BogaziciUniversitesi (Bogazici University)
 5. CukurovaUniversitesi (Cukurova University)
 6. DokuzEylulUniversitesi (DokuzEylul University)
 7. EgeUniversitesi (Aegean University)
 8. GaziUniversitesi (Gazi University Ankara)
 9. KaradenizTeknikUniversitesi (Karadeniz University of Technology)
 10. Marmara Universitesi (Marmara University)
 11. MimarSinanUniversitesi (MimarSinan University)
 12. YildizTeknikUniversitesi (Yilidiz Technical University)
 13. کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که مورد تائید شورای آموزش عالی (YUK) کشور ترکیه می باشند.

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.