شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک دانشگاه های خارج از کشور                     به روز شده در تاریخ : ۹۲/۰۸/۲۸ ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک دانشگاه های خارج از کشور به روز شده در تاریخ : ۹۲/۰۸/۲۸

(برای ارزشیابی مدارکی که شروع دوره تحصیلی مربوط به آنها، بعد از اول سپتامبر ۲۰۱۳ باشد)

ماده ۱: تعاریف

۱ـ۱ وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱-۲ سازمان: سازمان امور دانشجویان
۱ـ۳ اداره کل: اداره کل اموردانش آموختگان در سازمان
۱ـ۴ مؤسسه/ مؤسسات: هر یک/ همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خارج از کشور.
۱ـ۵ مدرک تحصیلی: مدرک صادره از مؤسسه/ مؤسسات است که در ارتباط با رشته های تحصیلی وزارت متبوع بوده و از طرف مؤسسه/ مؤسسات به دانش آموختگان مربوط اعطا می شود.
۱-۶ دانش آموختگان: کسانی که در یکی از مؤسسات تحصیل کرده و موفق به دریافت مدرک تحصیلی شده اند.
۱-۷ ارزشیابی: تعیین ارزش علمی مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خارجی به مأخـذ یکـــی از مقاطع رسمی مورد تایید وزارت
.۱ـ۸ اعتبارسنجی: تعیین اعتبار علمی مؤسسه/ مؤسسات بر اساس موازین این آئین نامه
۱-۹ ارزشنامه: مدرکی است که بر اساس مفاد این آئین نامه و به تصویب هریک از کمیسیون های ارزشیابی مدارک، به عنوان همطرازی تحصیل در مؤسسه/ مؤسسات توسط اداره کل صادر و به امضای رئیس سازمان می رسد.
۱ـ۱۰ شیوه آموزشی : تحصیل دانش آموخته بر اساس مفاد این آئین نامه، حضوری، نیمه حضوری و یا غیر حضوری تعیین می شود، حتی اگر در مؤسسه ذی ربط به عنوان حضوری ثبت‌نام کرده باشد. تحصیلات مکاتبه‌ای، از راه دور، مجازی، الکترونیکی، مبتنی بر اینترنت و مانند آنها نیز فقط غیر حضوری شناسائی می شوند

ماده ۲: طول دوره تحصیل و اقامت

مدت زمان رسمی دوره های آموزش عالی هر مؤسسه به استناد تقویم آموزشی رسمی مربوط بررسی و مطابق با جدول ۱ همطراز می شود و همچنین حداقل مدت زمان اقامت الزامی دانشجوئی دانش آموخته در کشور محل تحصیل برای تطبیق به انواع تحصیلات حضوری و نیمه حضوری، به استناد گذرنامه ارائه شده به اداره کل، به شرح همان جدول تعیین می شود.
جدول ۱: طول دوره های تحصیلی و حداقل مدت (ماه) اقامت دانشجویی برای انواع تحصیلات حضوری و نیمه حضوری

دوره تحصیلی طول دوره

تحصیل حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات نیمه حضوری
کاردانی                          ۲۴        ۱۶
کارشناسی سه ساله           ۳۶        ۲۴
کارشناسی چهارساله         ۴۸       ۳۲
کارشناسی ارشد ناپیوسته    ۲۴       ۱۶ ـ
کارشناسی ارشد پیوسته     ۶۰       ۴۰
دکترای سه ساله               ۳۶ ۲۴ ۱۸ ماه
دکترای چهارساله             ۴۸ ۳۲ ۲۴ ماه
سایر دوره ها به تشخیص اداره کل

ماده ۳: مبانی
۳-۱ برای ارزشیابی مدارک تحصیلی، علاوه بر مفاد این آئین نامه، ضوابط و مقررات عمومی و ضوابط خاص آموزشی هر کشور که به پیشنهاد اداره کل و تصویب شورای ارزشیابی اطلاع رسانی می شود و در سایت سازمان درج می گردد، مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد و رعایت مفاد آنها از طرف دانش آموخته در طی دوره تحصیل، الزامی است.
۳-۲ مدارک تحصیلی دانش آموختگان پس از وصول به اداره کل، به لحاظ تطبیق با مدت اقامت دانشجویی برابر جدول ۱ مورد بررسی قرار گرفته و به شرح زیر اقدام می شود.
الف- مدارک تحصیلی حضوری در همه مقاطع قابل ارزشیابی می باشند.
ب- مدارک تحصیلی ناشی از تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در هیچ‌یک از انواع دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی کارشناسی ارشد و غیرحضوری دوره دکتری قابل ارزشیابی نیست.
تبصره: درج عبارت “نیمه حضوری” و “غیر حضوری” در ارزشنامه های دوره های دکتری که صادر می شود، ضروری است.
یادآوری: اداره کل از دریافت مدارک تحصیلی ناقص معذور است. تشکیل پرونده برای تعیین مراحل ارزشیابی صرفاً برای مدارک تحصیلی کامل امکانپذیر است.
۳-۳ مدارک تحصیلی در چارچوب مقاطع رسمی داخل کشور و شامل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارزشـیابی می‌شود. کمیسیون های ارزشیابی مدارک برای تعیین عنوان رشته تحصیلی، رشته و گرایش تحصیلات پیشین را نیز مورد توجه قــرار می دهند.
۳-۴ مدارک تحصیلی رشته های مرتبط با “زبان و ادبیات فارسی” از کلیه مؤسسات معتبر مورد تایید وزارت، در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، با بررسی کیفی جامع و دقیق قابل بررسی و ارزشیابی می باشد، اما مدارک رشته زبان و ادبیات فارسی دوره دکتری کشورهای خارجی، حتی از شبه قاره، تاجیکستان و افغانستان قابل بررسی و ارزشیابی نمی باشد.
۳-۵ ارزشیابی مدارک “زبان خارجی ثالث” بنا به تشخیص کمیسیون ارزشیابی مدارک و با بررسی کیفی انجام می‌گردد.
۳-۶ مدارک تحصیلی دوره های شش ساله دامپزشکی(MVM6 ) در صورت ارایه پایان نامه و گذراندن حداقل ۲۲۰ واحد در مقطع “دکـترای عمومی حرفه ای دامپزشکی” و بدون نیاز به ارایه پایان نامه و دوره های پنج ساله دامپزشکی با ارایه پایان نامه، ” کارشناسی ارشد دامپزشکی” ارزشیابی می گردد.

ماده ۴ : اعتبار سنجی:

یکایک مؤسسات و شعب آنان در کشورهای مختلف، بر اساس ویژگی‌های عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری، اداری ـ مالی و رفاهی بررسی، به یکی از گروههای زیر سطح بندی میشوند و به نحو مقتضی از طریق اداره کل اطلاع رسانی می گردد.
۱٫ گروه الف: مؤسسات ممتاز
۲٫ گروه ب: مؤسسات خوب
۳٫ گروه ج: مؤسسات متوسط
۴٫ گروه د: مؤسسات ضعیف
۵٫ گروه هـ‌ : مؤسسات غیر قابل قبول
تبصره: مدارک تحصیلی مؤسسات غیر قابل قبول، به هیچ عنوان ارزشیابی نمی شود.

ماده ۵: ارزشیابی مدارک تحصیلی کاردانی

۱- مدارک تحصیلی کاردانی کلیه مؤسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می شود.
۲- مدارک تحصیلی کاردانی مؤسسات ضعیف توسط کمیسیون تخصصی ذی ربط بررسی و اتخاذ تصمیم می شود.

ماده ۶: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی

متناسب با سطحی که هر یک از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، مدارک تحصیلی کارشناسی مربوط، به شرح زیر ارزشیابی می شود:
۶-۱ برای مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرک دیپلم دوازده (۱۲) ساله یا پیش دانشگاهی معتبر
۶-۲ برای مؤسسات متوسط و ضعیف، علاوه بر شرط مندرج در بند ۶-۱ لازم است:
الف- معدل دیپلم یا پیش دانشگاهی دانش آموخته، حداقل ۱۴به بالا یا همطراز آن باشد
ب- رشته تحصیلی دانش آموخته با رشته تحصیلی دبیرستانی و پیش دانشگاهی وی سازگار باشد
ج- در صورت نداشتن شرائط بندهای الف و یا ب، مشروط به شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه علمی و احراز توانمندی های علمی تخصصی و حرفه ای متقاضی

ماده ۷: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد

متناسب با سطحی که هر یک از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد مربوط، به شرح زیر ارزشیابی می شود:
۷-۱ مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، به شرط داشتن مدرک کارشناسی معتبر
۷-۲ مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات متوسط، علاوه بر داشتن مدرک کارشناسی معتبر، لازم است:
الف- رشته تحصیلی کارشناسی ارشد با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی هم راستا باشد
ب- معدل کل مدرک کارشناسی حداقل ۱۴ به بالا یا معادل آن باشد
ج- در صورت نداشتن هر یک از شروط الف و یا ب، به شرط بررسی کیفی و احراز توانمندی‌های علمی ـ پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی از طریق اخذ آزمون، مصاحبه علمی، ارائه مقاله علمی ـ پژوهشی، حسب مورد یک یا همه آنها به تشخیص کمیسیون‌های ارزشیابی مدارک تحصیلی.
تبصره: مدارک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد صادره از مؤسسات ضعیف غیر قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

ماده ۸: ارزشیابی مدارک اعتبار تحصیلی دکتری

متناسب با سطحی که هر یک از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، مدارک تحصیلی دکتری مربوط، به شرح زیر ارزشیابی می شود:
۸-۱ مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر
۸-۲ مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خوب، علاوه بر شرط مندرج در بند ۸-۱، لازم است:
الف- داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد معتبر از دانشگاههای داخل و یا مؤسسات گروه‌های ممتاز یا خوب
ب- داشتن رساله کیفی به تشخیص متخصصین مرتبط منتخب کمیسیون ذی ربط ارزشیابی مدارک
ج- در صورت نداشتن شرط الف، ضمن دارا بودن مدارک تحصیلی معتبر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و پایان نامه کیفی، مشروط به بررسی کیفی و احراز توانمندی‌های علمی ـ پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی و برگزاری جلسه دفاعیه، درخواست مقاله (یا مقالات) علمی ـ پژوهشی به تشخیص کمیسیون.
۸-۳ مدارک تحصیلی مربوط به مؤسسات متوسط، به شرط داشتن معیارهای زیر:
الف- داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل ۱۵ به بالا و همچنین مدرک کارشناسی معتبر
ب- ارتباط مستقیم رشته تحصیلی دکتری با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
ج- داشتن رساله کیفی به تشخیص صاحب‌نظران متخصص منتخب کمیسیون ارزشیابی مدارک ذی ربط
د- چاپ حداقل ۲ مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله
تبصره: مدارک تحصیلی دوره دکتری صادره از موسسات ضعیف غیر قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

ماده ۹: سایر مقررات

۹-۱ مدارک تحصیلی مربوط به دوره های نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع دکتری صرفاً برای مؤسسات ممتاز و خوب با رعایت شاخصهای مربوط و محدودیت های زیر(برایکسانی که از تاریخ تصویب این آئین نامه، شروع به تحصیل در دوره‌های نیمه حضوری و غیر حضوری نمایند، ) قابل بررسی و ارزشیابی می باشند،
الف- مدارک تحصیلی ناشی از تحصیلات نیمه‌حضوری مؤسسات ممتاز و خوب، حسب مورد همانند مقررات مربوط به مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات متوسط (۸-۳).
ب- داشتن استاد راهنمای دوم داخلی، از اعضای هیأت علمی دانشگاهها که مجاز به داشتن دانشجوی دکتری می باشند و مبتنی بر اخذ موافقت رسمی از معاونت آموزشی دانشگاه و پرداخت هزینه های مربوط به تشخیص دانشگاه
ج- رعایت مفاد مندرجات ماده ۸ در هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی توسط اداره کل

۹-۲ مدارک تحصیلی ناشی از تحصیلات نیمه حضوری مؤسسات متوسط و ضعیف غیرقابل ارزشیابی می باشند.
۹-۳ پرداخت تمامی هزینه های مربوط به ارزشیابی مدارک تحصیلی بر عهده متقاضی می باشد
۹-۴ مقالات علمی پژوهشی مندرج در مواد ۷ و ۸ لازم است واجد شرائط زیر باشند:
الف- دانش آموخته مؤلف اصلی آنها باشد
ب- موضوع و محتوای آنها، هم راستا با پایان نامه تحصیلی یا رساله دکتری باشد.
ج- به تشخیص کمیسیون ذی ربط ارزشیابی مدارک در نشریات علمی ‌پژوهشی دارای نمایه بین‌المللی معتبر منتشر شده باشد
۹-۵ برای ارزشیابی مدارک تحصیلی، ارائه اصل و فتوکپی کلیه مستندات مورد اشاره در این آئین نامه با داشتن مهرهای معتبر مراکز صادر کننده الزامی است.
تبصره: مدارک خارج از کشور علاوه بر این باید به مهر و تأیید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسیده باشد.
۹-۶ مدارک تحصیلی مقطع دکتری که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسی اخذ شده باشد، قابل بررسی و ارزشیابی نمی باشد.
تبصره: کسانی که دارای مدرک کارشناسی با درجه ممتاز ‌باشند، در صورتی که به علت ممتاز بودن به صورت مستقیم و بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد، به دوره دکترای موسسات ممتاز و خوب وارد شده باشند، مدرک تحصیلی دکتری آنان، مشروط به بررسی و تأیید کیفیت رساله و ارزیابی توانمندی‌های علمی پژوهشی متقاضی از طریق انجام مصاحبه تخصصی و یا درخواست مقاله و رعایت کلیه ضوابط و مقررات، به ماخذ دکتری قابل بررسی و ارزشیابی است.
۹ـ۷ در هنگام ارزشیابی همزمان مدارک تحصیلی دو مقطع متوالی تحصیلی، چنانچه مدرک تحصیلی مقطع قبلی از مؤسسه ای اخذ شده باشد، که آن موسسه از نظر مرجع قانونی ذیربط معتبر ولی ازنظر وزارت معتبر نباشد، اما مدرک تحصیلی مقطع بالاتر از مؤسسه معتبر گروههای ممتاز و خوب باشد، مدرک تحصیلی مقطع بالاتر به ترتیب با ضوابط مربوط به مؤسسات متوسط و ضعیف ارزشیابی خواهد شد. درصورتی که مدرک تحصیلی مقطع بالاتر از موسسه معتبر گروه‌های متوسط و ضعیف باشد، مدرک مقطع مورد نظر غیرقابل ارزشیابی است.
۹ـ۸ مدارک تحصیلی دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و یا معادل، در یکی از مؤسسات معتبرادامه تحصیل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده باشند، مدارک آنان غیرقابل بررسی و ارزشیابی است.
۹-۹ انتخاب پایان نامه یا رساله در ارتباط با نیازهای داخل کشور، منوط به داشتن یک استاد راهنمای دوم از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و طی مراحل مندرج در بند ب ماده ۹-۱ می باشد.
۹-۱۰ مدارک تحصیلی مربوط به رشته های تحصیلی هنری، صنعتی و مانند آنها که علاوه بر دروس نظری، مهارتهای حرفه ای خاصی نیز از سوی مؤسسه محل تحصیل به دانشجویان ارائه می شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خواهد رسید می باشد و در ارزشنامه صادره در کنار ذکر مقطع تحصیلی، کلمه “حرفه ای” نیز درج می شود.
۹-۱۱ حذف واژه “معادل ” از ارزشنامه های صادره قبلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، منوط به تکمیل و دریافت مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی بالاتر از دانشگاه یا مؤسسه معتبر گروههای ممتاز و خوب و یا کسب حداقل هشتاد درصد نـمـره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون ورودی مقطع بالاتر سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.
۹-۱۲ مدارک دوره (Doctor of Business Administration) DBA چنانچه متضمن تهیه و دفاع از رساله بوده باشد، به ماخذ دکتری و درغیر اینصورت با ارائه حداقل یک مقاله علمی ـ پژوهشی با رعایت مفاد ۹-۴ و مندرجات ماده ۸ به ماخذ دکتری قابل بررسی و ارزشیابی می تواند باشد.
۹-۱۳ بررسی و ارزشیابی مدارک مقطع دکتری رشته‌های مربوط به زبان و ادبیات خارجی (عربی، روسیه و …) که بنا به مندرجات ماده ۸ و ضوابط خاص ارزشیابی مدارک کشورهای مربوط، نیازمند انتشار مقاله در نشریات دارای نمایه بین‌المللی است، می‌تواند در قبال ارائه مقالات چاپ شده در نشریات علمی ـ‌ پژوهشی معتبر در کشورهای مربوط (کشورهای عربی، روسیه و …) انجام پذیرد.
۹-۱۴ صدور اصل ارزشنامه، منوط به امضای تعهدنامه دانش آموخته، مبنی بر اعلام موافقت کتبی با رأی صادره کمیسیون‌های ارزشیابی مدارک و نیز پرداخت وجه تمبر الصاقی و سایر هزینه‌های مربوط در صورت نیاز خواهد بود.

ماده۱۰: تجدید نظر خواهی

هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض به نتایج ارزشیابی، صرفاً تا یک سال پس از صدور گواهی موقت قابل طرح و بررسی است. بدیهی است پس از صدور اصل ارزشنامه، هیچگونه اعتراضی قابل وصول و بررسی نخواهد بود.

گروه الف (ممتاز)

آفریقای جنوبی
۱٫ University of Cape Town

آلمان
۱٫ Bielefeld University
۲٫ Eberhard Karls Universität Tübingen
۳٫ Freie Universität Berlin
۴٫ Humboldt-Universität zu Berlin
۵٫ Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main
۶٫ Justus-Liebig-Universität Gießen
۷٫ Leibniz Universität Hannover
۸٫ Ludwig-Maximilians-Universität München
۹٫ Philipps-Universität Marburg
۱۰٫ Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
۱۱٫ Ruhr-Universität Bochum
۱۲٫ Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
۱۳٫ Technische Universität Darmstadt
۱۴٫ Technische Universität Dresden
۱۵٫ Technische Universität Braunschweig
۱۶٫ Technische Universität München
۱۷٫ Universität Bayreuth
۱۸٫ Universität Bremen
۱۹٫ Universität des Saarlandes
۲۰٫ Universität Dortmund
۲۱٫ Universität Erlangen-Nürnberg
۲۲٫ Universität Freiburg
۲۳٫ Universität Jena
۲۴٫ Universität Karlsruhe
۲۵٫ Universität Leipzig
۲۶٫ Universität Regensburg
۲۷٫ Universität Stuttgart
۲۸٫ Universität Ulm
۲۹٫ Universität Mannheim
۳۰٫ University of Bonn
۳۱٫ University of Duisburg-Essen
۳۲٫ University of Düsseldorf
۳۳٫ University of Frankfurt
۳۴٫ University of Göttingen
۳۵٫ University of Halle-Wittenberg
۳۶٫ University of Hamburg
۳۷٫ University of Kiel
۳۸٫ University of Köln
۳۹٫ University of Konstanz
۴۰٫ University of Mainz
۴۱٫ University of Muenster
۴۲٫ University of Würzburg
آمریکا
۱٫ Arizona State University
۲٫ Boston University
۳٫ Brown University
۴٫ California Institute of Technology
۵٫ Carnegie Mellon University
۶٫ Case Western Reserve University
۷٫ College of William & Mary
۸٫ Columbia University
۹٫ Cornell University
۱۰٫ Dartmouth College
۱۱٫ Duke University
۱۲٫ Emory University
۱۳٫ George Washington University
۱۴٫ Georgetown University
۱۵٫ Georgia Institute of Technology
۱۶٫ Harvard University
۱۷٫ Indiana University
۱۸٫ Indiana University Bloomington
۱۹٫ Johns Hopkins University
۲۰٫ Massachusetts Institute of Technology
۲۱٫ Michigan State University
۲۲٫ New York University (NYU)
۲۳٫ Northwestern University
۲۴٫ Ohio State University
۲۵٫ Pennsylvania State University
۲۶٫ Princeton University
۲۷٫ Purdue University
۲۸٫ Queen Mary, University of London
۲۹٫ Rensselaer Polytechnic Institute
۳۰٫ Rice University
۳۱٫ Rockefeller University
۳۲٫ Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick
۳۳٫ Stanford University
۳۴٫ Stony Brook University
۳۵٫ Texas A&M University – College Station
۳۶٫ The University of Texas at Austin
۳۷٫ Tufts University
۳۸٫ University of Arizona
۳۹٫ University of California Berkeley
۴۰٫ University of California Davis
۴۱٫ University of California Irvine
۴۲٫ University of California Los Angeles
۴۳٫ University of California Riverside
۴۴٫ University of California Santa Barbara
۴۵٫ University of California Santa Cruz
۴۶٫ University of California, San Diego
۴۷٫ University of Chicago
۴۸٫ University of Colorado at Boulder United States
۴۹٫ University of Colorado at Denver
۵۰٫ University of Florida
۵۱٫ University of Hawaii
۵۲٫ University of Illinois – Urbana
۵۳٫ University of Illinois, Chicago (UIC)
۵۴٫ University of Iowa
۵۵٫ University of Maryland, college park
۵۶٫ University of Massachusetts, Amherst
۵۷٫ University of Michigan
۵۸٫ University of Minnesota, Twin Cities
۵۹٫ University of North Carolina, Chapel Hill United States
۶۰٫ University of Notre Dame
۶۱٫ University of Pennsylvania
۶۲٫ University of Pittsburgh
۶۳٫ University of Rochester
۶۴٫ University of Utah
۶۵٫ University of Virginia
۶۶٫ University of Washington
۶۷٫ University of Wisconsin Madison
۶۸٫ Vanderbilt University
۶۹٫ Washington University in St. Louis
۷۰٫ Yale University
۷۱٫ Yeshiva University
اتریش
۱٫ University of Innsbruck
۲٫ University of Vienna
۳٫ Vienna University of Technology

اسپانیا
۱٫ Autonomous University of Barcelona
۲٫ University of Barcelona
۳٫ University of Vigo

استرالیا
۱٫ Australian National University
۲٫ Monash University
۳٫ The University of New South Wales
۴٫ The University of Queensland
۵٫ The University of Sydney
۶٫ The University of Western Australia
۷٫ University of Adelaide
۸٫ University of Melbourne
انگلیس
۱٫ Cardiff University
۲٫ Cranfield University
۳٫ Durham University
۴٫ Imperial College London
۵٫ King’s College London (University of London)
۶٫ Lancaster University
۷٫ London City University
۸٫ London School of Economics and Political Science (LSE)
۹٫ Newcastle University
۱۰٫ Queen Mary, University of London
۱۱٫ Queen’s University Belfast
۱۲٫ Royal Holloway, University of London
۱۳٫ The University of Manchester
۱۴٫ The University of Nottingham
۱۵٫ The University of Sheffield
۱۶٫ The University of Warwick
۱۷٫ University College London
۱۸٫ University of Aberdeen
۱۹٫ University of Bath
۲۰٫ University of Birmingham
۲۱٫ University of Bristol
۲۲٫ University of Cambridge
۲۳٫ University of Dundee
۲۴٫ University of Edinburgh
۲۵٫ University of Exeter
۲۶٫ University of Glasgow
۲۷٫ University of Leeds
۲۸٫ University of Leicester
۲۹٫ University of Liverpool
۳۰٫ University of Oxford
۳۱٫ University of Reading
۳۲٫ University of Southampton
۳۳٫ University of St. Andrews
۳۴٫ University of Surrey
۳۵٫ University of Sussex
۳۶٫ University of York
ایتالیا
۱٫ University of Milan
۲٫ University of Bologna
۳٫ Universita Degli Studi di Trento
۴٫ Universita Degli Studi di Milano- Bicocca
۵٫ Politecnico di Milano

ایرلند
۱٫ Trinity College Dublin
۲٫ University College Dublin
۳٫ University of Limerick
۴٫ University College Cork
۵٫ National University of Ireland, Galway
برزیل
۱٫ State University of Campinas
بلژیک
۱٫ Faculte Polytechnique De Mons (polytechnical Faculty of Mons)
۲٫ Facultes Universitaires Notre – Dame De La Paix (University of Namur)
۳٫ Facultes Universitaires Saint – Louis (University Faculties Saint – Louis)
۴٫ Faculte Universitaire Catholique De Mons (Catholic University Faculty of Mons)
۵٫ Fondation Universitaire Luxembourgeoise (Luxembourg University Foundation Arlon)
۶٫ Katholieke Universiteit Leuven (Catholic University of Leuven)
۷٫ Katholieke universiteit Brusslel (Catholic University of Brussels)
۸٫ Limburgs Universitair Centrum (University Center of Limburg)
۹٫ Rijksuniversiteitte Gent (State University of Ghent)
۱۰٫ Universite De Liege (State University of Liege)
۱۱٫ Universite De Mons – Hainaut (University of Mons- Hainaut)
۱۲٫ Universite Catholique de Louvaine
۱۳٫ Universiteit Antwerpen از تلفیق سه دانشگاه
(Universitaire Instelling Antwerpenو Universitaire Centrum Antwerpen و UniversitaireFaculteitenSint – Ignatius teAntwerpen)
۱۴٫ UniversiteitAntwerpen (University of Antwep) (UA)
۱۵٫ VrijeUniversiteitBrussel (Free University of Brussels)

پرتغال
۱٫ Universidade Tecnica de Lisboa (Technical University of Lisbon)
۲٫ Universidade de Aveiro (University of Aveiro)
۳٫ Universidade do Minho (University of Minho)
۴٫ Universidade do Porto (University of Porto)
تایوان
۱٫ National Sun Yat-Sen University
۲٫ National Taiwan University (NTU)
۳٫ Ntional Tsinghua University
ترکیه
۱٫ Bilkent University
۲٫ Middle East Technical University

چین
۱٫ Fudan University
۲٫ Nanjing University
۳٫ Peking University
۴٫ Shanghai Jiao Tong University
۵٫ Sun Yat-sen University
۶٫ Tsinghua University
۷٫ University of Science and Technology of China
۸٫ Zhejiang University

دانمارک
۱٫ Aarhus University
۲٫ Technical University of Denmark
۳٫ University of Copenhagen
روسیه
تحصیل صرفاً در رشته هایی مجاز است که شورای تخصصی داوری رساله دکتری برای آن رشته در دانشگاه مورد نظر دایر باشد
۱٫ Bashkir State University, (Ufa)
۲٫ Bauman Moscow State Technical University (National Research)
۳٫ Gubkin Russian State University of oil and Gas, (Moscow)
۴٫ Kazan (Volga Region) Federal University
۵٫ Kazan National Research Technical University – KAI named after A.N.Tupplev, (Kazan)
۶٫ Kazan National Research Technological University, (Kazan)
۷٫ Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, (Nizhni Novgorod)
۸٫ Lomonosov Moscow State University
۹٫ Moscow institute of Physics and Technology
۱۰٫ Moscow State Institute of International Relations, MGIMO University
۱۱٫ Moscow State University of Civil engineering(MGSU), Moscow
۱۲٫ National Mineral Resources University ,(Saint Petersburg)
۱۳٫ National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
۱۴٫ Russian Academy of scince
۱۵٫ Russian State Agrarian University – MTAA, named after K.A. Timiryazev
۱۶٫ Russian state Technological University named after Tsiolkovsky – MATI, Moscow
۱۷٫ Russian state Hydro meteorological University , (Saint Petersburg)
۱۸٫ Russian state University of physical Education Sport, youth and Tourism (Moscow)
۱۹٫ Saint Petrsburg State Polytechnic University, (Saint Petersburg)
۲۰٫ Saint Petrsburg State University, (Saint Petersburg)

ژاپن
۱٫ Keio University
۲٫ Kyoto University
۳٫ Nagoya University
۴٫ Osaka University
۵٫ The University of Tokyo
۶٫ Tohoku University
۷٫ Tokyo Institute of Technology
سنگاپور
۱٫ Nanyang Technological University (NTU)
۲٫ National University of Singapore
سوئد
۱٫ Göteborgs Universitet (Goteborg University)
۲٫ Karolinska Institute
۳٫ KTH, Royal Institute of Technology
۴٫ Linköpingsuniversitet (Linkopings University)
۵٫ Lund University
۶٫ Stockholm University
۷٫ SverigesLantbruks universitet — SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences)
۸٫ Umeåuniversitet (Umea University)
۹٫ Uppsala University
سوئیس
۱٫ École Polytechnique Federale of Lausanne
۲٫ ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
۳٫ Universita della Svizzera Italiana
۴٫ Université de Fribourg (Fribourg University)
۵٫ Université de Neucahtel (Neucahtel University)
۶٫ University of Basel
۷٫ University of Bern
۸٫ University of Geneva
۹٫ University of Lausanne
۱۰٫ University of Zurich
فرانسه
۱٫ Agro Paris Tech
۲٫ Ecole National des Ponts et chausses (ENPC – Mame – La –Vallee
۳٫ Ecole National Superieur d’ Arcitecture de Strasbourg (Unite Pedagogique d’ Architecture de Strasbourg
۴٫ Ecole National Superieure d’ Electrotechnique, d’ Informatique, d’ Hydrolique et des Telecommuncations de Toulouse (ENSEEIHT)
۵٫ Ecole National Superieure d’ Ingenieurs Sud Alsaca
۶٫ Ecole National Superieure de I’ Aeronautique et de I’Espace (ENSAE-SUPAERO)
۷٫ Ecole National Superieure des Mines de Paris
۸٫ Ecole National Superieure des Telecommunications de Bretagne
۹٫ Ecole National Superieure d’Ingenieurs de Limoges (ENSIL)
۱۰٫ Ecole National Superiure des Techniques Industrielles et des Mines de Nantes
۱۱٫ Ecole Centrale Paris
۱۲٫ Ecole Natioale Superiore d’Architecture de Grenoble
۱۳٫ Ecole Nationale
۱۴٫ Ecole Nationale Superieure d’ Architecture de Normandie (ENSAN)
۱۵٫ École Centrale Supérieure de Lyon
۱۶٫ Ecole Centrale Superieure, Paris
۱۷٫ Ecole Polytechnique
۱۸٫ Ecole Polytechnique (EP-Palaiseau)
۱۹٫ Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille
۲۰٫ Ecole Superieure d’ Electicite (Supelec)
۲۱٫ INSA – Rennes
۲۲٫ INSA – Rouen
۲۳٫ INSA – Strasbourg
۲۴٫ INSA – Toulouse
۲۵٫ INSA-LYON
۲۶٫ Institut National des Telecommunications (INT)
۲۷٫ Institut National Polytechnique de Gronoble
۲۸٫ Institut National polytechnique de Lorraine
۲۹٫ Institut National Polytechnique de Toulouse
۳۰٫ Museum National d’ Histoire Naturelle
۳۱٫ Pierre and Marie Curie University
۳۲٫ Université de Bordeaux (I,II,III,IV)
۳۳٫ Université de Franch-Comte, Besancon
۳۴٫ Université de Gronoble (I,II,III)
۳۵٫ Université de la Rechelle
۳۶٫ Université de lille (I,II,III)
۳۷٫ Université de Lyon (I,II,III)
۳۸٫ Université de Metz
۳۹٫ Université de Montpelier (I,II,III)
۴۰٫ Université de Nancy (I,II)
۴۱٫ Université de Nice Sophia Antipolis
۴۲٫ Université de Poitiers
۴۳٫ Université de provence (aix-marseille I,II,III)
۴۴٫ Université de Rennes (I,II)
۴۵٫ Université de Rouen-Haute Normadie
۴۶٫ Université de Toulouse (I,II,III)
۴۷٫ Université Denis Diderot (paris VII)
۴۸٫ Université Jean monnet Saint-Etienne
۴۹٫ Université Paris (I,II,III,IV,V,VI, VII)
۵۰٫ Université Paris (IX,X,XI)
۵۱٫ Université Pierre et Marie Curie (UPMC)
۵۲٫ Université Strasbourg (I,II,III)
۵۳٫ Université de Bourgogne, Dijon
۵۴٫ Université de Clermont-Ferrand (I,II)
۵۵٫ University of Paris Sud
۵۶٫ Universté de Nantes
فنلاند
۱٫ Aalto Universit
۲٫ Äbo Akademi University
۳٫ Helsinki University of Technology
۴٫ Lappeenranta University of Technology
۵٫ Tampere University of Technology
۶٫ University of Art and Design Helsinki
۷٫ University of Eastern Finland
۸٫ University of Helsinki
۹٫ University of Joensuu
۱۰٫ University of Jyväskylä
۱۱٫ University of Lapland
۱۲٫ University of Oulu
۱۳٫ University of Tampere
۱۴٫ University of Turku
۱۵٫ University of Vaasa
کانادا
۱٫ Dalhousie University
۲٫ Dalhousie University
۳٫ McGill University
۴٫ McMaster University
۵٫ Queen’s University
۶٫ Simon Fraser University
۷٫ The University of Western Ontario
۸٫ Universite de Montreal
۹٫ University of Alberta
۱۰٫ University of British Columbia
۱۱٫ University of Calgary
۱۲٫ University of Ottawa
۱۳٫ University of Toronto
۱۴٫ University of Victoria
۱۵٫ University of Water
کره جنوبی
۱٫ KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
۲٫ Korea University
۳٫ Pohang University of Science And Technology (POSTECH)
۴٫ Seoul National University
۵٫ Sungkyunkwan University
۶٫ Yonsei University
مالزی
۱٫ Malaya university
۲٫ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
۳٫ Universiti Putra Malaysia (UPM )
۴٫ Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
۵٫ Universiti Sains Malaysia (USM)
نروژ
۱٫ Aalesund University College
۲٫ Akershus University College
۳٫ Bergen National Acadamy of the Arts
۴٫ Bergen University College
۵٫ BI – Norwegian School of Management
۶٫ Bodø University College
۷٫ Buskerud University College
۸٫ Diakonhjemmet University College
۹٫ Finmark University College
۱۰٫ Forsvaretsingeniørhøgskole
۱۱٫ Gjøvik University College
۱۲٫ Harstad University College
۱۳٫ Hedmark University College
۱۴٫ Krigsskolen
۱۵٫ Lillehammer University College
۱۶٫ MF Norwegian School of Theology (MF)
۱۷٫ Molde University College
۱۸٫ Narvik University College
۱۹٫ Nesna University College
۲۰٫ Nord-Trøndelag University College (HiNT)
۲۱٫ Norwegian Acadamy of Music (NMH)
۲۲٫ Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)
۲۳٫ Norwegian School of Sport Sciences (NIH)
۲۴٫ Norwegian School of Veterinary Science (NVH)
۲۵٫ Norwegian Teacher Academy Bachelor- and masterstudies
۲۶٫ Oslo National Academy of the Arts
۲۷٫ Oslo University College
۲۸٫ Østfold University College
۲۹٫ Royal Norwegian Air Force
۳۰٫ Sámi University College
۳۱٫ School of Mission and Theology
۳۲٫ Sjøkrigsskolen
۳۳٫ SognogFjordane University College
۳۴٫ Sør-Trøndelag University College
۳۵٫ Stord/Haugesund University College
۳۶٫ Telemark University College
۳۷٫ The Norwegian Police University College
۳۸٫ The Norwegian School of Information Technology
۳۹٫ The Oslo School of Architecture and Design (AHO)
۴۰٫ Vestfold University College
۴۱٫ Volda University College
نیوزلند
۱٫ The University of Auckland
۲٫ University of Otago
هلند
۱٫ Delft University of Technology
۲٫ Eindhoven University of Technology
۳٫ Erasmus University Rotterdam
۴٫ Leiden University
۵٫ Maastricht University
۶٫ Radboud University Nijmegen
۷٫ Tilburg University
۸٫ University of Amsterdam
۹٫ University of Groningen
۱۰٫ University of Twente
۱۱٫ Utrecht University
۱۲٫ Vrije Universiteit Amesterdam (Free university Amesterdam)
۱۳٫ Wageningen University and Research Center
هندوستان
۱٫ All Indian Institutes of Management (کلکلته، چنای، مومبای، دهلی، احمد آباد)
۲٫ All Indian Institutes of Technology (کلکلته، چنای، مومبای، دهلی، کانپور، رورکی، بنارس، کارگپور)
۳٫ All Indian Statistical Institutes (کلکته، دهلی)
۴٫ Central Food Technical Research Institutes (CFTIR)
۵٫ Indian Agriculture Research Institute (Delhi)
۶٫ Indian Institute of Science (Banglore)
۷٫ T.I.F.R (Mumbai)
۸٫ All National Institutes (All Institutes of National Importance) (In different Indian Cities)
هنگ کنگ
۱٫ City University of Hong Kong
۲٫ Hong Kong Polytechnic University
۳٫ Hong Kong University of Science and Tech
۴٫ The Chinese University of Hong Kong
۵٫ University of Hong Kong

گروه ب (خوب)

آرژانتین
۱٫ Universidad Nacional de Cordoba
۲٫ University Austral
۳٫ University National de la Plata
۴٫ University of Buenos Aires

آفریقای جنوبی
۱٫ Stellenbosch University
۲٫ University of Pretoria
۳٫ University of the Witwatersrand

آلمان
۱٫ Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
۲٫ Bauhaus Universität Weimar
۳٫ Europa- Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
۴٫ Technische Universität Hamburg-Harburg
۵٫ Technische Universität Ilmenau
۶٫ TechnischeUniversitä Berlin
۷٫ TechnischeUniversität Chemnitz
۸٫ TechnischeUniversität Bergakademie Freiburg
۹٫ Technische Universität Clausthal
۱۰٫ Universität Bamberg
۱۱٫ Universität Siegen
۱۲٫ Universität der Künste Berlin
۱۳٫ Universität Hohenheim
۱۴٫ Universität Kaiserslautern
۱۵٫ Universität Kassel
۱۶٫ Universität Trier
۱۷٫ Universität Augsburg
۱۸٫ Universität Greiswald
۱۹٫ Universität Osnabruek
۲۰٫ Universität Postdam
۲۱٫ Universität rostock
۲۲٫ Universität Lübeck
۲۳٫ Universität Oldenburg
۲۴٫ Universität Paderborn
۲۵٫ Universität Magdeburg
۲۶٫ Hochschule für bildendende Künste Braunschweig
۲۷٫ Universität Lüneburg صرفاً رشته های علوم انسانی
۲۸٫ Universität Erfurt
۲۹٫ Technische Universität Cottbus
۳۰٫ Universität Wuppertal در رشته های مهندسی توصیه نمی شود.

آمریکا
۱٫ North Carolina State University
۲٫ Oregon State University
۳٫ University of Miami
۴٫ Iowa State University
۵٫ Florida State University
۶٫ George Mason University
۷٫ The University of Alabama at Birmingham
۸٫ University of Nebraska – Lincoln
۹٫ University of Tennessee – Knoxville
۱۰٫ Virginia Commonwealth University
۱۱٫ Virginia Polytechnic Institute and State University
۱۲٫ Brandeis University
۱۳٫ City University of New York City College
۱۴٫ State University of New York at Buffalo
۱۵٫ The University of New Mexico
۱۶٫ University of Massachusetts, Amherst
۱۷٫ Tulane University
۱۸٫ University of Kansas – Lawrence
۱۹٫ University of Kentucky
۲۰٫ Washington State University
۲۱٫ Illinois Institute of Technology
۲۲٫ University of Tennessee
۲۳٫ Howard University
۲۴٫ University of South Carolina – Columbia
۲۵٫ University of South Florida
۲۶٫ University of Vermont
۲۷٫ Brigham Young University
۲۸٫ Clemson University
۲۹٫ Drexel University
۳۰٫ Saint Louis University
۳۱٫ State University of New York at Albany
۳۲٫ Temple University
۳۳٫ Texas Tech University
۳۴٫ The University of Montana – Missoula
۳۵٫ The University of Texas at Dallas
۳۶٫ Thomas Jefferson University
۳۷٫ University of Alaska – Fairbanks
۳۸٫ University of Arkansas at Fayetteville
۳۹٫ University of Nevada – Reno
۴۰٫ University of New Hampshire – Durham
۴۱٫ University of Rhode Island
۴۲٫ Wake Forest University
۴۳٫ Wayne State University
۴۴٫ Lehigh University
۴۵٫ Louisiana State University
۴۶٫ Northeastern University
۴۷٫ University of Delaware
۴۸٫ Virginia Commonwealth University
۴۹٫ University of Houston
۵۰٫ American University
۵۱٫ Boston College
۵۲٫ University of Cincinnati
۵۳٫ Kent State University
۵۴٫ The University of Connecticut – Storrs
۵۵٫ University of Central Florida
اتریش
۱٫ Johannes Kepler Universtiät Linz
۲٫ Karl-Franzens- Universtiät Graz
۳٫ Universtiät Salzburg
۴٫Akademie der bildendenKünste Wien
۵٫Montan universität Leoben
۶٫Technische Universtiät Graz
۷٫Universität Klagenfurt
۸٫Universität für angewandte Kunst Wien
۹٫Universität für Bodenkultur Wien
۱۰٫Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
۱۱٫Universität für Musik und darstellendeKunst Graz
۱۲٫Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
۱۳٫Universität Mozarteum Salzburg
۱۳٫Veterinärmedizinische Universität Wien
۱۴٫ Wirtschaftsuniversität Wien

اردن
۱٫ الجامعه الاردینه
۲٫ الجامعه الیرموک
اروگوئه
۱٫ Universidad ORT Uruguay

اسپانیا
۱٫ Complutense University of Madrid
۲٫ Polytechnic University of Valencia
۳٫ Universidad Autonoma de Madrid
۴٫ Universidad de Granada
۵٫ Universidad de Salamanca
۶٫ Universidad de Sevilla
۷٫ Universidad de Zaragoza
۸٫ Universidade de Santiago de Compostela
۹٫ UniversitatPompeuFabra
۱۰٫ University of Navarra
۱۱٫ University of Valencia

استرالیا
۱٫ Curtin University of Technology
۲٫ Deakin University
۳٫ Flinders University
۴٫ Griffith University
۵٫ James Cook University
۶٫ La Trobe University
۷٫ Murdoch University
۸٫ Queensland University of Technology
۹٫ RMIT University
۱۰٫ Swinburne University of Technology
۱۱٫ University of Newcastle
۱۲٫ University of South Australia
۱۳٫ University of Tasmania
۱۴٫ University of Technology, Sydney
۱۵٫ University of Wollongong

استونی
۱٫ University of Tartu
۲٫ Tallinn University of Technology

اسلوونی
۱٫ University of Ljubljana
اوکراین
۱٫ Karazin Kharkiv National University
۲٫ Kharkiv National University of Radio Electronics
۳٫ Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture.
۴٫ Kyiv National University of Construction and Architecture
۵٫ National Academy of Sciences of Ukraine
۶٫ National Aerospace University (Kharkiv Aviation Institute)
۷٫ National Aviation University
۸٫ National Technical University ‘Kharkiv Polytechnical Institute’
۹٫ National Technical University of Ukraine (Kiev Polytechnical Institute), Ukraine
۱۰٫ National University of Life Science & Environmental Studies (National Agricultural University)
۱۱٫ Taras Schevchenko University of Kiev

امارات متحده عربی
۱٫ United Arab EmiratesUniversity

ایتالیا
۱٫ Politecnico di Torino
۲٫ Polytechnic Institute of Milan
۳٫ Sapienza University of Rome
۴٫ Scuola Normale Superiore – Pisa
۵٫ Universita Cattolica del SacroCuore
۶٫ Università degli Studi di Pavia
۷٫ Universita degli Studi di Siena (UNISI)
۸٫ Universita degli Studi di Trieste (UNITS)
۹٫ University degli Studi di Genova
۱۰٫ University of Florence
۱۱٫ University of Naples Federico II
۱۲٫ University of Padua
۱۳٫ University of Palermo
۱۴٫ University of Pisa
۱۵٫ University of Roma – Tor Vergata
۱۶٫ University of Turin

انگلیس
۱٫ Aberystwyth University
۲٫ Aston University
۳٫ Bangor University
۴٫ Birbeck College, University of London
۵٫ Brunel University
۶٫ Goldsmiths, University of London
۷٫ Heriot-watt University
۸٫ LoughboroughUnivesity
۹٫ Oxford Brookes University
۱۰٫ Royal Veterinary College, University of London
۱۱٫ SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London
۱۲٫ Swansea University
۱۳٫ The Open University
۱۴٫ University of Bradford
۱۵٫ University of East Anglia
۱۶٫ University of Hertforshire
۱۷٫ University of Hull
۱۸٫ University of Strathclyde
۱۹٫ University of Portsmouth

اندونزی
۱٫ Bandung Institute of Technology (ITB)
۲٫ Universitas GadjahMada
۳٫ University of Indonesia

ایرلند
۱٫ Dublin City University
۲٫ National University of Ireland Maynooth

بحرین
۱٫ الجامعه البحرین

برزیل
۱٫ PontificiaUniversidade Católica de São Paulo
۲٫ Universidade de Brasilia
۳٫ Universidade Federal de Brasilia
۴٫ Universidade Federal de Minas Gerais 451
۵٫ Universidade Federal de São Paulo
۶٫ Universidade Federal do Rio de Janeiro
۷٫ Universidade Federal do Rio Grande Do Sul
۸٫ Universidade Estadual Paulista (UNESP)

بلاروس
۱٫ Belarusian State Economics University
۲٫ Belarusian State Polytechnical Academy (Belarusian National Technical University)
۳٫ Belarusian State Technological University
۴٫ Belarusian State University
۵٫ Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
۶٫ Belarusian-Russian State University
۷٫ Gomel State University ‘FranciskSkorina’
۸٫ Grodno State Agrarian University
۹٫ Minsk State Linguistic University
صرفاً رشته‌های ‌مرتبط با زبان و مترجمی زبانهای روسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی
۱۰٫ National Academy of Science of Belarus
صرفاً مقطع دکتری
۱۱٫ Polotsk State University
بلژیک
۱٫ Faculte Universitaire Des Sciences Agronomiques De Gembloux (Faculty of Agricultural Sciences of Gembloux)
تایلند
۱٫ Chiang Mai University
۲٫ Chulalongkorn University
۳٫ Mahidol University
تایوان
۱٫ Cheng Gung University
۲٫ National Central University
۳٫ National Cheng Kung University
۴٫ National Chengchi University
۵٫ National Chiao Tung University
۶٫ National Taiwan Normal University
۷٫ National Taiwan University of Science And Technology
۸٫ National Yang Ming University

ترکیه
۱٫ Hacettepe University
۲٫ Istanbul Technical University
۳٫ Istanbul University
۴٫ Koç University
۵٫ Sabanci University
چک
۱٫ Charles University in Prague
۲٫ Czech Technical University In Prague
۳٫ Palacky University in Olomoue
۴٫ Brno University of Technology
چین
۱٫ Beihang University (former BUAA)
۲٫ Beijing Foreign Studies University
۳٫ Beijing Institute of Technology
۴٫ Beijing Jiaotong University
۵٫ Beijing Normal University
۶٫ Beijing University of Chinese Medicine
۷٫ Beijing University of Posts and Telecommunications
۸٫ Beijing University of Technology
۹٫ China Agricultural University NA
۱۰٫ Dalian University of Technology
۱۱٫ East China Normal University
۱۲٫ Harbin Institute of Technology
۱۳٫ Huazhong University of Science and Technology
۱۴٫ Jilin University
۱۵٫ Nankai University
۱۶٫ Renmin (People’s) University of China
۱۷٫ Shandong University
۱۸٫ Shanghai University
۱۹٫ Sichuan University
۲۰٫ Southeast University
۲۱٫ Tianjin University
۲۲٫ Tongji University
۲۳٫ University of Electronic Science and Technology of China
۲۴٫ University of Science and Technology Beijing
۲۵٫ Wuhan University
۲۶٫ Xiamen University
۲۷٫ Xi’an Jiaotong University
دانمارک
۱٫ University of Southern Denmark
روسیه
تحصیل صرفاً در رشته هایی مجاز است که شورای تخصصی داوری رساله دکتری برای آن رشته در دانشگاه مورد نظر دایر باشد
۱٫ All-Russian State University of Cinematography named after S.A. Gerasimov, (Moscow)
۲٫ Astrakhan State Technical University, (Astrakhan)

۳٫ Far Eastern Federal University (Vladivostok)
۴٫ Far Eastern State Technical Fisheries University (Vladivostok)
۵٫ Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad)
۶٫ Kuban State Agrarian University, (Krasnodar)
۷٫ Kuban State University of Technology

۸٫ Kuban State University, (Krasnodar)
۹٫ Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technology,
۱۰٫ Moscow Aviation Institute (National Research University), (Moscow)
۱۱٫ Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology (Skryabin)
۱۲٫ Moscow State Automobile and Road Technical University – “MADI”,
۱۳٫ Moscow State Conservatory named for P.I. Tchaikovsky
۱۴٫ Moscow State Forest University, (Moscow)
۱۵٫ Moscow State Pedagogical University, (Moscow)
۱۶٫ Moscow State University of Culture and Arts
۱۷٫ Moscow State University of Design & Technology
۱۸٫ Moscow State University of Food Production
۱۹٫ Moscow State University of Geodesy and Cartography
۲۰٫ Moscow State University of Railway Engineering – MIIT, (Moscow)
۲۱٫ Moscow State University of Technology and Management (MSUTM)
۲۲٫ National Research Belgorod State University – BelSu, (Belgorod)
۲۳٫ National Research South Ural State University, (Chelyabinsk)
۲۴٫ National Research Tomsk State University, (Tomsk)
۲۵٫ National Research University of Electronic Technology (MIET), (Zelenograd)
۲۶٫ National University of Science and Technology “MISIS” (Moscow)
۲۷٫ North Caucasian Federal University (Stavropol)
۲۸٫ Novosibirsk State Technical University, (Novosibirsk)
۲۹٫ Novosibirsk State University (National Research), (Novosibirsk)
۳۰٫ Peoples’ Friendship University of Russia, (Moscow)

۳۱٫ Perm National Research Polytechnic University, (Perm)
۳۲٫ Perm State University (National Research), (Perm)
۳۳٫ Plekhanov Russian University of Economics, (Moscow)
۳۴٫ Pushkin State Russian Language Institute, (Moscow)
۳۵٫ Russian State University for the Humanities, (Moscow)

۳۶٫ Russian State University of Trade and Economics, (Moscow)
۳۷٫ Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov’
۳۸٫ Saratov State University named after N.G.Chernyshevsky (National Research), (Saratov)
۳۹٫ Siberian Federal University (Krasnoyarsk)
۴۰٫ Southern Federal University (Rostov-on-Don)
۴۱٫ St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,
۴۲٫ State Petroleum Technological University (Ufa)
۴۳٫ State Technical University (Voronezh)
۴۴٫ Ufa State Aviation Technical University, (Ufa)
۴۵٫ Ural Federal University (named after B.N.Yeltsin) (Yekaterinburg)
۴۶٫ Voronezh State Technical University
ژاپن
۱٫ Aoyama Gakuin University
۲٫ Chiba University
۳٫ Doshisha University
۴٫ Gifu University
۵٫ Hiroshima University
۶٫ Hokkaido University
۷٫ Kagoshima University
۸٫ Kanazawa University
۹٫ Kanazawa University
۱۰٫ Kobe University
۱۱٫ Kumamoto University
۱۲٫ Kyushu University
۱۳٫ Nagasaki University
۱۴٫ National Chengchi University
۱۵٫ National Chung Hsing University
۱۶٫ Niigata University
۱۷٫ Okayama University
۱۸٫ Okayama University
۱۹٫ Osaka City University
۲۰٫ Ritsumeikan University
۲۱٫ Saitama University
۲۲٫ Tokai University
۲۳٫ Tokyo Metropolitan University
۲۴٫ Tokyo University of Agriculture and Technology
۲۵٫ University of Osaka
۲۶٫ University of Tsukuba
۲۷٫ Waseda University
۲۸٫ Yokohama City University
۲۹٫ Yokohama National University

سوریه
۱٫ جامعه البعث
۲٫ جامعه تشرین
۳٫ جامعه حلب
۴٫ جامعه دمشق
سوئد
۱٫ BlekingeTekniskaHögskola (BlekingeInstitut of Technology)
۲٫ Chalmers University of Technology
۳٫ Högskolan I Kalmar (University College of Kalmar)
۴٫ KungligaKonsthögskolan (Royal University College of Fine Arts)
۵٫ Lärarhögskolan i stokholm (Stockholm Institute of Education)
۶٫ Lulea TekniskaUniversitet (Lulea University of Technology)
۷٫ MälardalensHögskola (University College of Mälardalens
۸٫ Malmö Högskola (University College of Malmö)
۹٫ Mittuniversitetet (Mid- Sweden University)
۱۰٫ University College of Boras (Hogskolan Boras)
۱۱٫ University of Gothenburg
سوئیس
۱٫ University of St Gallen (HSG)

شیلی
۱٫ Pontificia Universidad Católica de Chile
۲٫ Universidad de Chile

عراق
۱٫ جامعه
۲٫ الجامعه التکنولجیه
۳٫ جامعه بصره
۴٫ جامعه بغداد

عربستان سعودی
۱٫ جامعه ام القری
۲٫ مکتب عبدالعزیز
عمان
۱٫ السلطان قابوس
فرانسه
۱٫ Ecole d’ Architecture de la ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)
۲٫ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
۳٫ Ecoled’ingénirurs en Génie des SystémesIndustriels
۴٫ EcoleSpéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie
۵٫ EcoleSuperieure d’ Architecture
۶٫ InstitiutSupérieure de Mécanique de Paris
۷٫ Institut national de la recherché agronomique
۸٫ InstitutSupérieure de Mécanique de Paris
۹٫ Université d’ Avignon et des Pays de Vauculse
۱۰٫ Université d’ Evry- Val-d’Essonne
۱۱٫ Université d´ Orléan
۱۲٫ Université de Angers
۱۳٫ Université de Bretagne Occidentale
۱۴٫ Université de Caen
۱۵٫ Université de Cergy- Pontoise (University of Cergy- Pontoise)
۱۶٫ Université de Corse Pascal Paoli
۱۷٫ Université de Haute – Alsace Mulhouse
۱۸٫ Université de Havre
۱۹٫ Université de Limoges
۲۰٫ Université de Maine – Le Mans
۲۱٫ Université de Pau
۲۲٫ Université de Perpignan
۲۳٫ Université de Picardie Jules – Verne
۲۴٫ Université de Poitiers
۲۵٫ Université de Reims Champagne – Ardenne
۲۶٫ Université de Savoie
۲۷٫ Université de Technologie de Compiégne (UTC)
۲۸٫ Université de Technologie de Troyes
۲۹٫ Université de Toulon et du Var
۳۰٫ Université de Valenciennes et du Hainut – Cambresis
۳۱٫ Université de Versailles Saint – Quentin – en – Yvelines
۳۲٫ Université Francois Rabelais de Tours
۳۳٫ Universite Paris- Est
۳۴٫ Université Vincennes- Saint- Denis (Paris VIII)

فنلاند
۱٫ Academy of Fine Arts
۲٫ HankenSvenskaHandelshogskÖlan (Swedish School of Economics and Business Administration)
۳٫ Helsinki School of Economics and Business Administration
۴٫ KuopionYliopisto (University of Kuopio)
۵٫ Sibelius Academy
۶٫ Theatre Academy
۷٫ Turku School of Economics and Business Administration
فیلیپین
۱٫ Ateneo de Manila University
۲٫ De la sale University
۳٫ University of the Philippnes
کانادا
۱٫ Concordia University
۲٫ Laval University
۳٫ Université du Québec
۴٫ University of Guelph
۵٫ University of Manitoba
۶٫ University of Saskatchewan
۷٫ York University
۸٫ University of New Brunswick

کره جنوبی
۱٫ Chonbuk National University 601
۲٫ Chonnam National University 551-600
۳٫ Chung-Ang University
۴٫ Chungnam National University
۵٫ EwhaWomans University 341
۶٫ Hankuk (Korea) University of Foreign Studies
۷٫ Hanyang university
۸٫ Inha University
۹٫ Inha University
۱۰٫ Kyung Hee University
۱۱٫ Kyungpook National University
۱۲٫ Kyungpook National University 1
۱۳٫ Pusan National University
۱۴٫ Pusan National University
۱۵٫ Sogang University
۱۶٫ University of Seoul
۱۷٫ University of Ulsan
کرواسی
۱٫ The University of Zagreb

کلمبیا
۱٫ Pontificia Universidad Javeriana
۲٫ Universidad de Antioquia
۳٫ Universidad de los Andes
۴٫ Universidad Nacional de Colombia

لبنان
۱٫ AmericanUniversity of Beirut (AUB)
۲٫ الجامعه البنانیه
۳٫ الجامعه بیروت العربیه
۴٫ جامعه قدیس یوسف (لبنان)

لهستان
۱٫ Jagiellonian University
۲٫ Warsaw University
۳٫ University of Arts in Poznan (صرفاًمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

مالزی
۱٫ Nottingham (شعبه دانشگاه ناتینگهام انگلستان در مالزی)
۲٫ Universiti Teknologi Petronas (UTP)
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های مهندسی شیمی، نفت، مکانیک و عمران
۳٫Universiti Teknologi Mara (UiTM)
(صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در شعبه کوالالامپور)
۴٫Universiti Utara Malaysia (Northen University of Malaysia)
۵٫ Universiti Telekom Malaysia (MMU)
در رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر،ICT و Multimedia
۶٫International Islamic University of Malaysia (IIUM)
صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

مجارستان
۱٫ Budapest University of Technology and Economics
۲٫ Corvinus University of Budapest
۳٫ EotvosLorand University
۴٫ Godollo University of Agricultural Sciences
۵٫ Semmelweis University
صرفاً رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی
۶٫ Szent Istvan University
۷٫ University of Pannonia
۸٫ University of Debrecen
۹٫ University of Horticulture and Food Industry
۱۰٫ University of Miskolc
۱۱٫ University of Szeged
مصر
۱٫ الازهر
۲٫ الاسکندریه
۳٫ الجامعه الامریکیه فی قاهره
۴٫ جامعه القاهره
۵٫ عین شمس
مکزیک
۱٫ National Autonomous University of Mexico
۲٫ Tecnologico de Monterrey (ITESM)
نروژ
۱٫ Norwegian University of Life Sciences (UMB)
۲٫ The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)
۳٫ The University of Agder (UiA)
۴٫ The University of Bergen (UiB)
۵٫ The University of Oslo (UiO)
۶٫ The University of Stavanger (UiS)
۷٫ The University of Tromsø (UiT)

نیوزلند
۱٫ Massey University
۲٫ University of Canterbury
۳٫ University of Waikato
۴٫ Victoria University of Wellington
هلند
۱٫ Maastricht School of Management (MSM)
۲٫ Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
۳٫ Theologische Faculteit Tilburg
۴٫ Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken
۵٫ Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
۶٫ Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vrijg.)
۷٫ Transnationale Universiteit Limburg
۸٫ Nyenrode Business Universiteit
۹٫ University for Humanistics
۱۰٫ Universiteit Nimbas Graduate School of Management
۱۱٫ Royal Tropical Institute (KIT)
۱۲٫ Institute for Housing and Urban Development Studies (HIS)
۱۳٫ Institute for Plant, Animal and Technology (PTC+)
۱۴٫ Institute of Social Studies (ISS)
۱۵٫ International Agricultural Centre (Wageningen International, Formerly IAC)
۱۶٫ International Institute for Geo- information Science and Erth Observation (ITC)
۱۷٫ International Maritime Transport Academy (STC)
۱۸٫ Larenstein University of Professional Education
۱۹٫ Open University of Netherlands
هندوستان
۱٫ Aligarh Muslim University (Aligarh (U.P))
۲٫ All Institutes & University under ICAR/CSIR (In different Indian Cities)
۳٫ AnnaUniversity
۴٫ BanarsaHinduUniversity (Humanities, Arts, Commerce, Management)
۵٫ BangloreUniversity
۶٫ BharatiVidyapeethUniversity (Pune)
۷٫ Cochin University of Science& Technology (Kerela)
۸٫ Deccan College Postgraduate and Research Institute (pune)
۹٫ Dehradun Institute of Technology (Dehradun (H.p))
۱۰٫ Delhi Technological University ( FormerlyDelhiCollege of Engineering) (New Delhi)
۱۱٫ Gokhle Institute of Politics & Economics (Pune)
۱۲٫ Guharat University (Ahmedabad)
۱۳٫ IndianSchool of Mines (Dhanbad (Jharkhand))
۱۴٫ JamiaHamdard (New Delhi)
۱۵٫ JamiaMiliaIslamia (New Delhi)
۱۶٫ Jawaharlal Nehru University (New Delhi)
۱۷٫ Jawaharlal Nehru Technological University (Hyderabad)
۱۸٫ Kakatiya Univertsity (Warangal ((A.P)) Biotechnology صرفا در رشته
۱۹٫ MangaloreUniversity
۲۰٫ ManipalUniversity
۲۱٫ Manav Rachna University (Faridabad (Delhi))
صرفا در رشته های Biotechnology and mass Communication
۲۲٫ OsmaniaUniversity
۲۳٫ Panjab University (Chandigarh)
۲۴٫ Postgraduate institute of Medical Education & Research (Chandigarh)
۲۵٫ Panjab Technical University
۲۶٫ School of Planning & Architecture – Delhi (New Delhi)
۲۷٫ Tata Institute of Social Sciences (Mumbai)
۲۸٫ University of banglore
۲۹٫ University of Calcutta
۳۰٫ University of Delhi (New Delhi)
۳۱٫ University of Hyderabad
۳۲٫ University of Kerala
۳۳٫ University of Madras
۳۴٫ University of Mumbai
۳۵٫ University of Mysore
۳۶٫ University of Petroleum& Energy Studies (Dehradun (H.P)
۳۷٫ University of Pune
۳۸٫ University of Rajasthan
هنگ کنگ
۱٫ Hong Kong Baptist University
یمن
۱٫ الجامعه صنعا
یونان
۱٫ Aristotle University of Thessaloniki
۲٫ National and Kapodistrian University of Athens
۳٫ University of Crete
۴٫ University of Patras

گروه ج (متوسط)

 

آلمان
دانشگاه‌ها، مراکز آموزش‌ عالی‌ و مدارس‌ عالی‌ فنی‌ دولتی‌ که‌ مورد تأیید دولت‌ آلمان‌ هستند در صورت استعلام از این اداره کل صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد.
آمریکا
۱٫ California State University, Long Beach, CA
۲٫ California State University, Los Angeles, CA
۳٫ California State University, Northridge, CA
۴٫ California State University, Sacramento, CA
۵٫ California State University, San Bernardino, CA
۶٫ California State University, Fullerton, CA
۷٫ Catholic University of America, Washington, D.C.
۸٫ Central Connecticul State University New Britain, CT
۹٫ Central Michigan University, Mount Pleasant, MI
۱۰٫ Central Missouri State University, Warrensburg, MO
۱۱٫ City University of New York, Bernard M. Baruch College,New York, NY
۱۲٫ City University of New York, Brooklyn College, NY
۱۳٫ City University of New York, City College, New York, NY
۱۴٫ City University of New York, Herbert H. Lehman College, Bronx. NY
۱۵٫ City University of New York, Hunter College, New York, NY
۱۶٫ CityUniversity of New York, QueensCollege, Flushing, NY
۱۷٫ ClaremontGraduateSchool, Claremont, CA
۱۸٫ Clark University, Worcester, MA
۱۹٫ ClarksonUniversity, Potsdam, NY
۲۰٫ Cleveland State University,Cleveland, OH
۲۱٫ College of William& Mary, Williamsburg, VA
۲۲٫ Colorado State University, Fort Collins , CO
۲۳٫ Cooper Union for the Advancement of Science and Art,New York, NY
۲۴٫ Creighton University, Omaha, NE
۲۵٫ De Paul University, Omaha, IL
۲۶٫ Drake University, Des Moines, IA
۲۷٫ Duquesne University, Pittsburgh, PA
۲۸٫ East Carolina University, Greenvill, NC
۲۹٫ East Tennessee State University, Johnson City, TN
۳۰٫ Eastern Illinois University, Charleston, IL
۳۱٫ Eastern Kentucky University, Richmond, KY
۳۲٫ Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI
۳۳٫ Eastern New Mexico University, Portales, NM
۳۴٫ Eastern Washington University, Cheney, WA
۳۵٫ Emporia State University, Emporia, KS
۳۶٫ Fairleigh Dickinson University, Florham -Madison, NJ
۳۷٫ Fairleigh Dickinson University, Teaneck -Hackensack Campus, Teaneck, NJ
۳۸٫ Florida Agricultural and Mechanical University, Tallahassee, FL
۳۹٫ Florida Atlantic University, Boca Raton, FL
۴۰٫ Florida Institute of Technology, Melbourne, FL
۴۱٫ Florida International University, Miami, FL
۴۲٫ Fordham University, Bronx, NY
۴۳٫ Fort Hays State University , Hays, KS
۴۴٫ Georgia Southern University, Statesboro, GA
۴۵٫ Georgia State University, Atlanta, GA
۴۶٫ Golden Gate University, San Francisco, CA
۴۷٫ Gonzaga University, Spokane, WA
۴۸٫ Grand Valley State University, Allendale, MI
۴۹٫ Hofstra University, Hempstead, NY
۵۰٫ Humboldt State University, Arcata, CA
۵۱٫ Idaho State University, Pocatello, ID
۵۲٫ Illinois State University, Normal, IL
۵۳٫ Indiana State University at Terre Haute, Terre Haute, IN
۵۴٫ Indiana University – Purdue University Fort Wayne, Fort Wayne, IN
۵۵٫ James Madison University, Harrisonburg, VA
۵۶٫ Kansas State University, Manhattan, KS
۵۷٫ Lamar University – Beaumont, TX
۵۸٫ Loma Linda University, Loma Linda, CA
۵۹٫ Long Island University, Brooklyn Center, Brooklyn, NY
۶۰٫ Long Island University, C.W. Post Campus, Brookville, NY
۶۱٫ Louisiana Tech University, Ruston, LA
۶۲٫ Loyola University of Chicago, Chicago, IL
۶۳٫ Mankato State University, Mankato, MN
۶۴٫ Marquette University, MilWaukee, WI
۶۵٫ Marshall University, Huntington, WV
۶۶٫ Mercer University, Macon, GA
۶۷٫ Miami University, Oxford, OH
۶۸٫ Michigan Technological University, Houghton, MI
۶۹٫ Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN
۷۰٫ Milwaukee School of Engineering, Milwaukee, WI
۷۱٫ Mississippi State University, Mississippi State, MS
۷۲٫ Montana State University, Bozeman, MT
۷۳٫ Montana Tech of the University of Montana, Butte, MT
۷۴٫ Montclair State University, Upper Montclair, NJ
۷۵٫ Moorhead State University, Moorhead, MN
۷۶٫ Morehead State University, Morehead, KY
۷۷٫ Murray State University, Murray, KY
۷۸٫ Naval postgraduate School, Monterey CA
۷۹٫ New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ
۸۰٫ New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro, NM
۸۱٫ New Mexico State University, Las Cruces, NM
۸۲٫ New School For Social Research, New York, NY
۸۳٫ New York Institute of Technology, OldWestbury Campus, Old- Westbury, NY
۸۴٫ North Carolina Agricultural and Technical State University, Greensboro, NC
۸۵٫ North Carolina Central University, Durhan, NC
۸۶٫ North Dakota State University, Fargo, ND
۸۷٫ Northeast Missouri State University, Kirksville, MO
۸۸٫ Northeastern Illinois University, Chicago, IL
۸۹٫ Northern Arizona University, Flagstaff, AZ
۹۰٫ Northern Illinois University, Dekalb, IL
۹۱٫ Northern Michigan University, Marquette, MI
۹۲٫ Northwestern State University of Louisiana, Natchitoches, LA
۹۳٫ Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL
۹۴٫ Oakland University, Rochester, NY
۹۵٫ Ohio University, Athens, OH
۹۶٫ Oklahoma State University, Stillwater, OK
۹۷٫ Old Dominion University, Norfolk, VA
۹۸٫ Pace University, New York, NY
۹۹٫ Polytechnic University, Brooklyn Campus, Brooklyn, NY
۱۰۰٫ Portland State University, Portland, OR
۱۰۱٫ Pratt Institute, Brooklyn, NY
۱۰۲٫ Purdue University Calumet, Hammond, IN
۱۰۳٫ Radford University, Radford, VA
۱۰۴٫ Rivier University
۱۰۵٫ Rochester Institute of Technology, Rochester, NY
۱۰۶٫ Roosvelt University, Chicago, IL
۱۰۷٫ Rose – Hulman Institute of Technology, Terre Hatue, IN
۱۰۸٫ Rutgers University, Newark, NJ
۱۰۹٫ Sam Houston State University, Huntsville, TX
۱۱۰٫ Samford University, Birmingham, AL
۱۱۱٫ San Diego State University, San Diego, CA
۱۱۲٫ San Francisco State University, San Francisco, CA
۱۱۳٫ San Jose State University, San Jose, CA
۱۱۴٫ Seattle University, Seattle, WA
۱۱۵٫ Seton Hall University, South Orange, NJ
۱۱۶٫ Simmons College, Boston, MA
۱۱۷٫ Smith College, Northhampton, MA
۱۱۸٫ South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City, SD
۱۱۹٫ South Dakota State University, Brookings, SD
۱۲۰٫ Southeast Missouri State University, Cape Giradeau, MO
۱۲۱٫ Southeastern Louisiana University, Hammond, LA
۱۲۲٫ Southern ConnecticutStateUniversity, New Haven, CT
۱۲۳٫ Southern Illinois University at Carbondale, IL
۱۲۴٫ Southern Illinois University, at Edwardsvile, IL
۱۲۵٫ Southern Methodist University, Dallas, TX
۱۲۶٫ Southern University and Agricultural and Mechanical College, Baton- Rouge, LA
۱۲۷٫ Southwest Missouri State University, Springfield, MO
۱۲۸٫ Southwest Texas State University, San Marcos, TX
۱۲۹٫ St. Cloud State University, St. Cloud, MN
۱۳۰٫ St. Johns University, Jamaica, NY
۱۳۱٫ Stephen F. Austin State University, Nacogdoches, TX
۱۳۲٫ Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ
۱۳۳٫ Suffolk University, Boston, MA
۱۳۴٫ Tarleton State University, Stephenville, TX
۱۳۵٫ Teachers College, Columbia University, New York, NY
۱۳۶٫ Tennessee State University, Nashville, TN
۱۳۷٫ Tennessee Technological University, Cookeville, TN
۱۳۸٫ Texas Christian University, Fort Worth, TX
۱۳۹٫ Texas Womans University, Denton, TX
۱۴۰٫ Tuskegee University, Tuskegee Institute, AL
۱۴۱٫ University of Akron, Akron, OH
۱۴۲٫ University of Alabama, Univesity, AL
۱۴۳٫ University of Alaska, Anchorage, Anchorage, AK
۱۴۴٫ University of Arkansas at Little Rock, Little Rock, AR
۱۴۵٫ University of Colorado at Colorado Springs Colorado Spring, CO
۱۴۶٫ University of Dallas, Irving, TX
۱۴۷٫ University of Dayton, Dayton, OH
۱۴۸٫ University of Denver, Denver, CO
۱۴۹٫ University of Detroit Mercy, Detroit, MI
۱۵۰٫ University of Georgia, Athens, GA
۱۵۱٫ University of Hartford, West Hartford, CT
۱۵۲٫ University of Idaho, Moscow, ID
۱۵۳٫ University of Illinois at Springfield, Springfield, IL
۱۵۴٫ University of Louisville, Louisville, KY
۱۵۵٫ University of Maine at Orono, Orono, ME
۱۵۶٫ University of Massachusetts Boston, Boston, MA
۱۵۷٫ University of Massachusetts Dartmouth, North Dartmouth, MA
۱۵۸٫ University of Massachusetts Lowell, Lowell, MA
۱۵۹٫ University of Memphis, Memphis, TN
۱۶۰٫ University of Michigan – Dearborn, Dearborn, MI
۱۶۱٫ University of Minnesota, Duluth, Duluth, MN
۱۶۲٫ University of Mississippi, University, MS
۱۶۳٫ University of Missouri – Kansas City, Kansas City, MO
۱۶۴٫ University of Missouri – Rolla, Rolla, MO
۱۶۵٫ University of Missouri – St. Louis, MO
۱۶۶٫ University of Nebraska at Kearney, Kearney, NE
۱۶۷٫ University of Nebraska at Omaha, Omaha, NE
۱۶۸٫ University of Nevada – Las Vegas, Las Vegas, NV
۱۶۹٫ University of New Haven, West Haven, CT
۱۷۰٫ University of New Orleans, New Orleans, LA
۱۷۱٫ University of North Carolina, at Charlotte, Charlotte, NC
۱۷۲٫ University of North Carolina, at Greensboro, Greensboro, NC
۱۷۳٫ University of North Dakota, Grand Forks, ND
۱۷۴٫ University of North Florida, Jacksonville, FL
۱۷۵٫ University of North Texas, Denton . TX
۱۷۶٫ University of Northern Colorado, Greeley, CO
۱۷۷٫ University of Northern Iowa, Cedar Falls, LA
۱۷۸٫ University of Oklahama, Norman, OK
۱۷۹٫ University of Portland, Portland, OR
۱۸۰٫ University of Richmond, Richmond, VA
۱۸۱٫ University of San Diego, San Diego, CA
۱۸۲٫ University of San Francisco, San Francisco, CA
۱۸۳٫ University of Santa Clara, Santa Clara, CA
۱۸۴٫ University of South Alabama, Mobile, AL
۱۸۵٫ University of South Dakota, Vermillion, SD
۱۸۶٫ University of Southern Mississippi. Hattiesburg, MS
۱۸۷٫ University of Southwestern Louisiana, Lafayette, LA
۱۸۸٫ University of Tennessee, at Chattanooga, Chattanooga, TN
۱۸۹٫ University of Texas at Arlington, Arlington, TX
۱۹۰٫ University of Texas at EI Paso, EI Paso, TX
۱۹۱٫ University of Texas at San Antonio, San Antonio, TX
۱۹۲٫ University of The Pacific, Stockton, CA
۱۹۳٫ University of Toledo, OH
۱۹۴٫ University of Tulsa, OK
۱۹۵٫ University of West Florida, Pensacola, FL
۱۹۶٫ University of Wisconsin – Milwaukee, Milwaukee, WI
۱۹۷٫ University of Wyoming, Laramie, WY
۱۹۸٫ Utah State University, Logan, UT
۱۹۹٫ Washington State University, Pullman, WA
۲۰۰٫ Wesleyan University, Middletown, CT
۲۰۱٫ West Virginia University, Morgantown, WV
۲۰۲٫ Western Illinois University, Macomb, IL
۲۰۳٫ Western Kentucky University, Bowling Green, KY
۲۰۴٫ Western Michigan University, Kalamazoo, MI
۲۰۵٫ Western Washington University, Bellingham, WA
۲۰۶٫ WestTexasA &MUniversity , Canyon, TX
۲۰۷٫ Wichita State University, Wichita, KS
۲۰۸٫ Widener University, Chester, PA
۲۰۹٫ Worchester Polytechnic Institute, Worchester, MA
۲۱۰٫ Wright State University, Dayton, OH
۲۱۱٫ Youngstown State University, Youngstown, OH

اتریش
۱- مدارس‌ عالی‌ فنی‌(FH) و مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ مورد تایید وزرات‌ علوم(Bundesministerium für Wissenschaft und Verker) اتریش‌ هستند.
۲- Sigmund Freud Privatuniversität Wien
۲- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفاً در رشته روان شناسی به شرط موفقیت در بررسی کیفی
۳- Donau Universität Krems
۳- صرفاٌ در مقطع کارشناسی ارشد
۴- Webster University
۴- صرفاٌ تا مقطع کارشناسی ارشد (در مقطع کارشناسی ارشد، ارزشیابی منوط به موفقیت در بررسی کیفی خواهد بود.)
اسپانیا
۱٫ Universidad Carlos III de Madrid (University Carlos III, Madrid)
۲٫ Universidad de Alcala de Henares
۳٫ Universidad de Cantabria
۴٫ Universidad de Castilla- La Mancha
۵٫ Universidad de Extremadura
۶٫ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
۷٫ Universidad de Leon (University of Leon)
۸٫ Universidad de Málaga
۹٫ Universidad de Murcia
۱۰٫ Universidad de Valladolid
۱۱٫ Universidad del Pais Vasco
۱۲٫ Universidad Europea de Madrid (European University of Madrid)
۱۳٫ Universidad Politecnica de Madrid
۱۴٫ Universidad PontificiaComillas (Comillas Pontifical University)
۱۵٫ Universitat d’Alacant (Universidad de Alicante) (University of Alicante) (UA)
۱۶٫ Universitat Politecnica de Catalunya (Universidad Politecnica de Cataluna) (Polytechnic University of Catalonia) (UPC)
استرالیا
۱٫ Australian Catholic University
۲٫ Australian Maritime College
۳٫ Central Queensland University
۴٫ Charles Sturt University
۵٫ Edith Cowan University
۶٫ Northern Territory University
۷٫ Southern Cross University
۸٫ University of Ballarat
۹٫ University of Canberra
۱۰٫ University of Southern Queensland
انگلیس
۱٫ Anglia Ruskin University
۲٫ Birmingham City University
۳٫ Bournemouth University
۴٫ Coventry University
۵٫ De Montfort University
۶٫ Glasgow Caledonian University
۷٫ Kingston University
۸٫ Leeds Metropolitan University
۹٫ Liverpool John Moores University
۱۰٫ London Metropolitan University
۱۱٫ Manchester Metropolitan University
۱۲٫ Middlesex University
۱۳٫ Robert Gordon University
۱۴٫ Staffordshire University
۱۵٫ Thames Valley University
۱۶٫ University of Abertay Dundee
۱۷٫ University of Bedfordshire
۱۸٫ University of Bolton
۱۹٫ University of Central Lancashire
۲۰٫ University of Derby
۲۱٫ University of East London
۲۲٫ University of Glamorgan
۲۳٫ University of Huddersfield
۲۴٫ University of Lincoln
۲۵٫ University of Lincolnshire and Humberside
۲۶٫ University of Northumbria at Newcastle
۲۷٫ University of Sunderland
۲۸٫ University of Teesside
۲۹٫ University of the Arts London
۳۰٫ University of the West of Scotland
۳۱٫ University of Wales Institute, Cardiff
۳۲٫ University of Wolverhampton
اوکراین
۱٫ Donetsk National Technical University
۲٫ Kharkiv State Automobile and Highway Technical University
۳٫ Kharkiv State Municipal Academy
۴٫ Kyiv National Linguistics University
۵٫ Kyiv National University of Design and Technology
۶٫ National Metallurgical Academy of Ukraine
در مقطع کارشناسی کلیه رشته‌ها، در مقاطع کارشناسی ارشد ودکترا صرفاً رشته‌های فنی و مهندسی
۷٫ National P.I Caikovsky Musical Academy
۸٫ National University of Shipbuilding ‘Admiral Makarov’ (NUS)
۹٫ Odesa National Maritime Academy
۱۰٫ Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
صرفاً در رشته‌های عمران، ساختمان، معماری و رشته‌های مرتبط با آنها
۱۱٫ Sumy State University
در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد کلیه رشته‌ها و در مقطع دکترا صرفاً رشته‌های مکانیک، الکترونیک، فیزیک، اقتصاد و مدیریت
۱۲٫ Zhytomyr State ‘Ivan Franko’ University
صرفاً در رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و تربیت دبیری
۱۵٫Mycola Lysenko Lviv National Music Academy
ایتالیا
۱٫ Universita degli studi di BARI
۲٫ Universita degli studi di CAGLIARI
۳٫ Universita degli studi di CATANIA
۴٫ Universita degli studi di FERRARA
۵٫ Universita degli studi di FIRENZE
۶٫ Universita degli studi di PARMA
۷٫ Universita degli studi di PERUGIA
۸٫ Universita degli studi di Brescia (University of Brescia)
ایسلند
۱٫ Haskoli Islands (University of Iceland)
بلاروس
۱٫ Belarus State Polytechnical Academy
۲٫ Belarusian State University of Physical Culture
۳٫ Belarusian State Agricultural Academy
صرفاً در رشته‌های مرتبط با کشاورزی
۴٫ Brest State Technical University
در رشته‌های معماری وعمران تا دکتری، سایر رشته‌ها تا کارشناسی ارشد
۵٫ Belarusian State Academy of Arts
۶٫ Belarusian State Agrarian Technical University
صرفاً رشته‌های ماشین‌آلات کشاورزی
۷٫ Gomel State Technical University ‘Pavel Sukhoi’
صرفاً مقطع کارشناسی، رشته‌های مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، برق (قدرت و کنترل(
۸٫ Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine
مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری صرفاً رشته‌های دامپزشکی و دامپروری
بلژیک
۱٫ Europese Hogeschool Brussel (EHSAL)
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۲٫ Hogeschool ‘Sint-Lukas’ Brussel
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۳٫ Hogeschool Voor Wetenschapen Kunst (De Nayer Institute)
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۴٫ Universitet Hasselt
۵٫ Vlerick Leuven Gent Management School
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
پاکستان
۱٫ National College of Arts (NCA)
۲٫ North West Frontier Province Agricultural University (NWFPAU)
۳٫ North West Frontier Province University of Engineering & Technology (NWFPUET)
۴٫ Quaid-e- Azam University, Islamabad (QAU)
۵٫ University of Engineering & Technology, Lahore (UETL)
۶٫ University of Sindh (SU)
۷٫ University of the Punjab ,Lahore (PU)
۸٫ Water Resources Engineering University of Engineering & Technology, (Lahore)

پرتغال
۱٫ Universidade da Beira Interior (University of ‘Beira Interior’)
ترکیه
۱٫ Anadolu Universitesi (Anatolia University)
۲٫ Ankara Universitesi (Ankara University)
۳٫ Ataturk Universitesi (Ataturk University)
۴٫ Bogazici Universitesi (Bogazici University)
۵٫ Cukurova Universitesi (Cukurova University)
۶٫ DokuzEylul Universitesi (DokuzEylul University)
۷٫ Ege Universitesi (Aegean University)
۸٫ Gazi Universitesi (Gazi University Ankara)
۹٫ Karadeniz Teknik Universitesi (Karadeniz University of Technology)
۱۰٫ Marmara Universitesi (Marmara University)
۱۱٫ MimarSinan Universitesi (MimarSinan University)
۱۲٫ Yildiz Teknik Universitesi (Yilidiz Technical University)
۱۳٫ کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که مورد تائید شورای آموزش عالی (YUK) کشور ترکیه می باشند.
چک
۱٫ University of South Bohemia
دانمارک
۱٫ Aalborg Universitet (Aalborg University)
۲٫ Arkitektskolen i Åarhus (The Aarhus School Architecture)
۳٫ Danmarks Laererhojskole (Royal Danish School of Educational Sciences)
۴٫ Den Kongelige VeterinaerOG Landbohoejskole (Royal Veterinary and Agricultural University)
۵٫ DetKgl. Danske Kunstakademi (The Royal Danish Academy of Fine Arts)
۶٫ Handelshøjskolen i Åarhus (The Aarhus School of Business)
۷٫ Handelshojskolen i Kobenhavns (Copenhagen Business School)
۸٫ Roskilde Universitet Center (Roskilde University)
روسیه
تحصیل صرفاً در رشته هایی مجاز است که شورای تخصصی داوری رساله دکتری برای آن رشته در دانشگاه مورد نظر دایر باشد
۷۲٫ Admiral Makarov State Maritime Academy, (Saint Petersburg)
۷۳٫ Astrakhan State University
۷۴٫ Baltic State Technical University named after Ustinov, (Saint Petersburg)
۷۵٫ Bashkir State Pedagogical University named after M.Akmulla
۷۶٫ Bonch-Bruevich Saint – Petersburg State University of Telecommunications, (Saint Petersburg)
۷۷٫ Dagestan State University, (Makhachkala)
۷۸٫ Don State Technical University, (Rostov-on-Don)
۷۹٫ Financial University under the Government of the Russian Federation, (Moscow)
۸۰٫ Gnesins Russian Academy of Music, (Moscow)
۸۱٫ Herzen State Pedagogical University of Russia, (Saint Petersburg)
۸۲٫ Kaliningrad State Technical University, (Kaliningrad)
۸۳٫ Kutafin Moscow State Law Academy, (Moscow)
۸۴٫ Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, (St. Petersburg)
۸۵٫ Moscow Institute of Architecture – MARKHI (State Academy), (Moscow)
۸۶٫ Moscow Institute of Electronics and Mathematics (Technical University) “MIEM”,
۸۷٫ Moscow State Agricultural University named after V.P.Goryachkin
۸۸٫ Moscow State Industrial University, (Moscow)
۸۹٫ Moscow State Institute of Radio-engineering, Electronics and Automation (Technical University),
۹۰٫ Moscow State Linguistic University, (Moscow)
۹۱٫ Moscow State Mining University, (Moscow)
۹۲٫ Moscow State Technological University “Stankin”
۹۳٫ Moscow State Textile University named after A.N.Kosygin
۹۴٫ Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI),
۹۵٫ Moscow State University of Mechanical Engineering – “MAMI”,
۹۶٫ Moscow State University of Printing Arts, (Moscow)
۹۷٫ Moscow Technical University of Communications and Informatics,
۹۸٫ Murmansk State Technical University
۹۹٫ National Research Irkutsk State Technical University, (Irkutsk)
۱۰۰٫ North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov (Yakutsk)
۱۰۱٫ Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov (Arkhangelsk)
۱۰۲٫ Ogarev Mordovia State University (National Research), (Saransk)
۱۰۳٫ Petersburg State Transport University, (Saint Petersburg)
۱۰۴٫ Russian State Social University, (Moscow)
۱۰۵٫ Russian University of Theatre Arts “GITIS”, (Moscow)
۱۰۶٫ Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, (Saint Petersburg)
۱۰۷٫ Saint Petersburg State Conservatory named after N.A.Rimsky-Korsakov,
۱۰۸٫ Saint Petersburg State Forest Technical University, (Saint Petersburg)
۱۰۹٫ Saint PetersburgeElectrotechnical University “LETI”
۱۱۰٫ Saint-Petersburg State Agrarian University, (Saint Petersburg)
۱۱۱٫ Saint-Petersburg State Institute of Technology (Technical University),
۱۱۲٫ Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
۱۱۳٫ Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics “Engecon”,
۱۱۴٫ Samara State Technical University, (Samara)
۱۱۵٫ Saratov State Technical University named after Y.A.Gagarin
۱۱۶٫ South-West State University, (Kursk)
۱۱۷٫ St. Petersburg State University of Economics and Finance (FINEC),
۱۱۸٫ State Marine Technical University of St. Petersburg, (Saint Petersburg)
۱۱۹٫ State University of Land Use Planning, (Moscow)
۱۲۰٫ State University of Management, (Moscow)
۱۲۱٫ Stroganov Moscow State University of Arts and Industry, (Moscow)
۱۲۲٫ Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, (Tomsk)
۱۲۳٫ Ural state technical university
۱۲۴٫ Voronezh State University, (Voronezh)
ژاپن
۱٫ Gunma University (Gunma Daigaku)
۲٫ Ibaraki University (Ibaraki Daigaku)
۳٫ Kyushu Institute of Technology (Kyushu Kogyo Daigaku)
۴٫ Muroran Institute of Technology (Muroran Kogyo Daigaku)
۵٫ Nihon University (Nihon Daigaku)
۶٫ Obihiro University of Agriculture and Veterinary (ObihiroChikusan- Daigaku)
۷٫ Osaka City University (Osaka Shiritsu Daigaku)
۸٫ Science University of Tokyo (Tokyo Rika Daigaku)
۹٫ Sophia University (JochiDaigaku)
۱۰٫ Temple University (Japan Campus)
۱۱٫ The Graduate University for Advanced Studies (Sogo KenkyuDaigakuinDaigaku)
۱۲٫ The University of Electro – Communications (Denki Tsushin Daigaku)
۱۳٫ Tokai University (Tokai Daigaku)
۱۴٫ Tokyo University of Agriculture and Technology (Tokyo NokoDaigaku)
۱۵٫ Utsunomiya University (Utsunomiya Daigaku)
۱۶٫ Yamaguchi University (Yamaguchi Daigaku)
۱۷٫ Yokohama National University (Yokohama KokuritsuDaigaku)
سوئد
۱٫ Högskolan I Gävle (University College of Gävle)
صرفاً تا کارشناسی ارشد
۲٫ Högskolan I Halmstad (Halmstad University College)
صرفاً تا کارشناسی ارشد
۳٫ Högskolan I Jönköping (Jönköping University College)
۴٫ Högskolan I Kristiandstad (Kristiandstad University College)
صرفاً تا کارشناسی ارشد
۵٫ Högskolan i Skövde (Skövde University College)
صرفاً تا کارشناسی ارشد
۶٫ Högskolan Dalarna (Dalarna University College)
صرفاً تا کارشناسی ارشد
۷٫ Högskolanpå Gotland (Gotland University College)
صرفاً تا کارشناسی ارشد
۸٫ Education and Sports)
صرفاً تا کارشناسی ارشد
۹٫ Karlstad Universitet (Karlstad University)
۱۰٫ Konstfack (University College of ArtsT Crafts and design)
صرفاً تا کارشناسی ارشد
۱۱٫ Linnaeus University (formed from the merger of Vaxjo and Kalmar University)
۱۲٫ Örebrö Universitet (University of örebrö)
۱۳٫ School of Design and Crafts (HDK)
صرفاً تا کارشناسی ارشد
۱۴٫ University West
صرفاً تا کارشناسی ارشد
۱۵٫ Växjö Universitet (Växjö University)
سودان
۱٫ Omdurman Islamic University (Jameatomdurman Islamic)
۲٫ University of khartoum (Jameat Al-khartoum)
سوئیس
۱٫ Ecole Hoteliére de Lausanne
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته هتلداری
۲٫ Haute Ecoled’Ingenierieet de Gestion du Canton de Vaude
صرفاً تا کارشناسی
۳٫ Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۴٫ Scuola Universitaria della Svizzera italiana (SUPSI)
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در دپارتمان‌های مهندسی
۵٫ Webster University Geneva
صرفاً تا کارشناسی ارشد

فرانسه
۱٫ Audencia Nantes Ecole de Management
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۲٫ CERAM Sophia Antipolis
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی
۳٫ Clermont Graduate school of Management
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۴٫ Conservatoire Nationale des Arts etMetiers
۵٫ Ecole de Management de Lyon
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۶٫ Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC)
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت
۷٫ Ecole Pratique des Hautes Etudes
۸٫ Ecole Supérieure de Commerce de Reims
صرفاً تا کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
۹٫ Ecole d’Architedcture de Paris-Val-de-Sein
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۱۰٫ Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC)
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد
۱۱٫ Ecole Supérieur de Commerce de Montpelier
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته علوم اقتصادی
۱۲٫ Ecole Supérieur de Commerce de Rouen
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۱۳٫ Ecole Supérieur de commerce de Toulouse
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۱۴٫ EcoleSupérieurd’ingénieurs des travaux de la construction de Caen
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۱۵٫ EcoleSuperieure d’ Architecture
۱۶٫ Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO)
پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله)
۱۷٫ Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
۱۸٫ Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz
۱۹٫ Ecole Superieure d’Ingénieurs en Génieélectriaue
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۲۰٫ Ecole Supérieure d’Optique (ESO)
تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک
۲۱٫ Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA)
صرفاً تا کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت
۲۲٫ ESSEC Business School
کلیه مدارک، بغیر از مدرک MastéréSpécialisé قابل قبول است. رشته تجارت
۲۳٫ Eurecom Sophia Antipolis
صرفاً در صورتی که دوره ها به صورت مشترک با مدرسه عالی مخابرات پاریس و پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس برگزار شود قابل ارزشیابی است.
۲۴٫ Euromed Marseille (Ecole de Manadement)
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۲۵٫ Grenoble école de Manaement
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفاً مدرک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تائید است. مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شود.
۲۶٫ INSEAD (Institut Européend’ Administration des Affaires)
۲۷٫ Institut de Physique du Globe de Paris
۲۸٫ Institut de Préparation à l’Administrationet à la gestion (IPAG)
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۲۹٫ Institut Supérieure d’ Argriculture
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

۳۰٫ Institut Supérieure d’Agriculture (ISA)
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۳۱٫ Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP)
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات
۳۲٫ Institut Supériure des Matérieuxet Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)
تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک
۳۳٫ Paris Graduate School of Management
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
۳۴٫ Rennes International Business School
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی
۳۵٫ Skema Business School
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۳۶٫ Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
فنلاند
۱٫ Helsinki Business Polytechnic
صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
۲٫ KuopionYliopisto (University of Kuopio)
۳٫ Savonia University of Applied Sciences
صرفاً تا مقطع کارشناسی
۴٫ Tempere Polytechnic
صرفاً تا مقطع کارشناسی
فیلیپین
۱٫ Ateneo De Davao University, Davao City
۲٫ Ateneo De Naga, University
۳٫ Central Philippine University, Hoili City
۴٫ College of the Hoky Spirit of Manila, Manila
۵٫ Mapua Institute of Technology (MIT), Manila
۶٫ Miriani College Foundation, Quezon City
۷٫ Philippine Normal University
۸٫ Saint Louis University Baguio City
۹٫ Silliman University, Dumaguete City
۱۰٫ St Scholasticas College, Manila
۱۱٫ St. Paul University Manila
۱۲٫ University of San Jose – Recoletos
۱۳٫ University of Santo Tomas
۱۴٫ University of the Philippines, Quezon City
قبرس
۱٫ Eastern Mediterranean University

کانادا
۱٫ Acadia University
۲٫ Athabasca University
۳٫ Augustana University College
۴٫ Bishops University
۵٫ Brandon University
۶٫ Brock University
۷٫ Lakehead University
۸٫ Laurentian University of Sudbury
۹٫ Mount Allison University
۱۰٫ MountSaint Vincent University
۱۱٫ National School of Public Administration, University of Quebec
۱۲٫ Nipissing University
۱۳٫ Nova Scotia Agricultural College
۱۴٫ Ryerson University
۱۵٫ Saint – Anne University
۱۶٫ Saint Paul University
۱۷٫ Saint Marys University
۱۸٫ School of Higher Technology, University of Quebec
۱۹٫ St. Thomas University
۲۰٫ St.Francis Xavier University
۲۱٫ Tele – University, University of Quebec
۲۲٫ The Kings University College
۲۳٫ The University of Lethbridge
۲۴٫ The University of St. Jeromes College
۲۵٫ The University of Winnipeg
۲۶٫ Trent University
۲۷٫ Trinity Western University
۲۸٫ University of Kings College
۲۹٫ University of Moncton
۳۰٫ University of Prince Edward Island
۳۱٫ University of Quebec at Chicoutimi
۳۲٫ University of Quebec at Hull
۳۳٫ University of Quebec at Montreal
۳۴٫ University of Quebec at Rimouski
۳۵٫ University of Quebec at Trosi – Rivieres
۳۶٫ University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue
۳۷٫ University of St. Michaels College
۳۸٫ University of Sudbury
۳۹٫ University of Trinity College
۴۰٫ University College of Cape Breton (UCCB)
۴۱٫ University College of Saint – Boniface
۴۲٫ Victoria University
۴۳٫ Wilfrid Laurier University

کره جنوبی
۱٫ Cheju National University (CNU)
۲٫ Gwangju Institute of Science & Technology (K-JIST)
۳٫ Gyeongsang National University
۴٫ Information & Communications University (ICU)
۵٫ Kangwon National University
۶٫ Korea Maritime University Busan
۷٫ Korea National University of Physical Education
۸٫ Pukyong National University
لیتوانی
۱٫Vilnius University
مالزی

۱٫Universiti Malaysia Sabah (University of Malaysia Sabah)
صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
۲٫Universiti Malaysia Sarawak (University of Malaysia Sarawak)
۳٫Engineering, Resource science and Technology Economic and Business
صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های
۴٫ Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

۵٫ Universiti Tenaga Nasional (UTN)
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مهندسی برق، الکترونیک و مکانیک
۶٫ Taylor’s University
صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های توریسم و هتلداری
۷٫Monash University (شعبه دانشگاه موناش در مالزی)
صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی و علوم کامپیوتر
نروژ
۱٫ Ansgar School of Theology and Mission
۲٫ Arkivakademiet
۳٫ Atlantis medisinske høgskole
۴٫ BaptistenesTeologiske Seminar
۵٫ Barratt Due Institute of Music
۶٫ Bergen Deaconess University College
۷٫ Bergen School of Architecture
۸٫ Betanien deaconal university college
۹٫ Bjørknes College
۱۰٫ Campus Kristiania
۱۱٫ Den norske Ballethøyskole
۱۲٫ Diakonova University College
۱۳٫ Encefalon
۱۴٫ Fjellhaug skoler
۱۵٫ Gimlekollen School of Journalism and Communication (GSJC)
۱۶٫ Høgskolen i Staffeldtsgate
۱۷٫ Lovisenberg diakonoale høgskole
۱۸٫ NKI Distance Education
۱۹٫ NLA – School of Religion, Education and Intercultural studies
۲۰٫ Norsk GestaltinstituttHøyskole
۲۱٫ Norsk høgskole for helhetsterapi
۲۲٫ Queen Mauds College
۲۳٫ Skrivekunstakademiet
۲۴٫ The Norwegian College for Agriculture and Rural Development (HLB)
۲۵٫ The Norwegian Eurythmy College
۲۶٫ The Rudolf Steiner University College
نیوزلند
۱٫ Auckland University of Technology
۲٫ Christchurch Polytechnic
۳٫ Manukau Institute of Technolgy
۴٫ Messay University-Wellington
۵٫ Nelson Marlborough Institute of Technology
۶٫ Northland Institute of Technology
۷٫ Otago Polytechnic
۸٫ Southern Institute of Technology
۹٫ Tairawhiti Polytechnic
۱۰٫ Unitec New Zealand
۱۱٫ Universal College of Learning (UCOL)
۱۲٫ Waiariki Institute of Technology
۱۳٫ Waikato Institute of Technology
۱۴٫ Wellington Institute of Technology
۱۵٫ Whitireia Community Polytechnic
هلند
۱٫ Amsterdam School of the Arts, University of Professional Education
۲٫ ArtEZ Institute for the Arts, University of Professional Education
۳٫ AVANS University of Professional Education
۴٫ CHN University of Professional Education
۵٫ Codarts, University of Professional Arts Education
۶٫ De Kempel, University of Professional Education, Teacher Training College
۷٫ Design Academy Eindhoven, University of Professional Education
۸٫ Fontys University of Applied Sciences
۹٫ Gerrit Rietveld Academie, University of Professional Education
۱۰٫ HAN University of Applied Sciences, University of Professional Education
۱۱٫ Hanze University of Applied Sciences Groningen, University of Professional Education
۱۲٫ HAS Den Bosch University of Professional Education
۱۳٫ Helicon University of Professional Education
۱۴٫ HES Amsterdam School of Economics & Business, University of Professional Education
۱۵٫ Hogeschool De Horst, University of Professional Education
۱۶٫ Hogeschool Domstad, of University of Professional Education, Teacher Training
۱۷٫ Hogeschool Edith Stein OCT, University of Professional Education, Teacher Training
۱۸٫ Hogeschool Leiden, University of Professional Education
۱۹٫ Hogeschool The Hague International Institute for Hospitality Management
۲۰٫ Hogeschool Van Amsterdam, University of Proffessional Education
۲۱٫ Hogeschool van Utrecht, University of Professional Education
۲۲٫ Hogeschool Zeeland, University of Applied Sciences, University of Professional Education
۲۳٫ INHOLLAND University of Applied Sciences, University of Professional Education
هندوستان
دانشگاه های ذیل صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
۱٫ Amity University (Noida (Delhi))
۲٫ Andhra University (Vishakapatnam, (A.P))
۳٫ Annamalai University (Annamalianagar (TN))
۴٫ Babasaheb Bhimraon Ambedkar University (Lucknow)
۵٫ BarkatullahVisywavidyalaya (Bhopal)
۶٫ Center for Environment Planing and Technology University (Ahmedabad)
۷٫ Ch. Charan Singh University (Meerut)
۸٫ Dr. BabasahebAmbedkarMarathwada University (Aurangabad)
۹٫ Dr. Bhim Rao Ambedkar University (Agra)
۱۰٫ Guwhati University
۱۱٫ Jammu University (Jammu)
۱۲٫ Karnatak University (Dharwad)
۱۳٫ Kurukshetra University (Kurukshetra (Haryana))
۱۴٫ Nagpur University (Nagpur (Mah))
۱۵٫ RajastanVidyapeeth (Udiapur (Raj))
۱۶٫ Shivaji University (Kohlapur (Mah))
۱۷٫ Symbiosis International University (Pune)
۱۸٫ University of Allahabad (Allahabad (UP))
۱۹٫ University of Calicut (Thenipalam (Kerela))
۲۰٫ VisvaBharati – Shentinektan (Calcutta)
۲۱٫ Vivesvaraya Technological University (Belguam)
یونان
۱٫ National Technical University of Athens

گروه د (ضعیف)

آذربایجان
۱٫ Azerbaijan National Academy of Science
۲٫ Azerbaijan National Conservatoire
۳٫ Azerbaijan State Academy of Fine Art
صرفاً در رشته‌های وابسته به هنر و نقاشی
۴٫ Azerbaijan State Oil Academy
۵٫ Azerbaijan Technical University
۶٫ Azerbaijan University of Architecture and Construction
۷٫ Baku Music Academy
۸٫ Baku State University
۹٫ Khazar University
صرفاً در دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت، معماری، مهندسی و علوم کاربردی، حقوق، هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی
۱۰٫ Nakhchivan State University
آمریکا
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی‌ امریکا که ‌توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و رفاه ‌امریکا Accredited بوده و در گروه‌های دیگر نمی‌باشد.
اردن
۱٫جامعه آل البیت
۲٫جامعه‌ موته
۳٫جامعه‌ العلوم‌ و التکنولوجیا الاردنیه
۴٫ الجامعه ‌الهاشمیه
ارمنستان
۱٫ Armenian State Agrarian University
۲٫ “European Regional Educational Academy” Foundation
۳٫ National academy of Sciences of Armenia
۴٫ State Engineering University of Armenia
۵٫ Yerevan State Academy of Fine Arts
صرفا” رشته های وابسته به هنر
۶٫ Yerevan State Linguistic University After V.Brusov
صرفاً در رشته های علوم انسانی
۷٫ Yerevan state University

۸٫ Yerevan State University of Architecture and construction
اسپانیا
۱٫ Universidad Antonio de Nebrija
۲٫ Universidad de Cordoba (University of Cordoba)
۳٫ Universidad de Gerona
۴٫ Universidad delPais Vasco (university of the Basque Country)
۵٫ Universidad Politécnica de Cartagena
۶٫ Universidad Rey Juan Carlos
۷٫ Universidad RoviraVirgili
۸٫ Universitat de lleida (University of lleida)
۹٫ Universitat Ramon Liull
۱۰٫ UniversitatInternacional de Catalunya
امارات متحده عربی
۱٫ AbuDhabi University (United Arab Emirates)
۲٫ الجامعه الامریکیه فی الشارقه
۳٫ جامعه‌ عجمان‌ للعلوم‌ و التکنولجیا
۴٫ کالج هوانوردی Aviation College فقط رشته های جهانگردی، حمل و نقل هوائی و مهندسی هوانوردی
۵٫ University of Dubai
۶٫ دانشگاه‌ آمریکایی‌ دبی
۷٫ شعبه‌ دانشگاه‌ ولونگونگ‌ استرالیا در دبی‌
۸٫ دانشگاه‌ شارجه University of Sharjah
۹٫American College of Dubai
اندونزی
۱٫ Hasanudain University
۲٫ Institut Teknologi SepuluhNopember- Surabaya
۳٫ Trisakti University
ایتالیا
۱٫ Academie di VelleArti
۲٫ Accademia di Belle Arti di Brera
۳٫ Accademia di Belle Arti di Firenze
۴٫ Conservarori di MusicaG.B.Martini
۵٫ Conservatorio Di Musica “S.Cecilia” Roma
۶٫ Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi
۷٫ LiberaUniversitả di Lingue e ComunicazioneIULM, Milano
۸٫ LiberaUniversitả Maria SS Assuntả
۹٫ Libera Universitả degli studi ‘San Pio V’, Roma
۱۰٫ Libera Universitả Internazionale degli Studi ‘Guido Carli’ (LUISS ‘Guido Carli)
۱۱٫ Libera Universitả Mediterranea ‘Jean Monnet’
۱۲٫ Nuova Accademia di Belle Arti di Milano
۱۳٫ Scula Internazionale Superiore di StudiAvanzi di Trieste
۱۴٫ Seconda Universitả degli di Naopoli
۱۵٫ SecondaUniversitả degli studi ‘Gabriele d’Annunzio’ di Chieti- Pescara
۱۶٫ Universitả ‘Campus Bio- Medico’ di Roma
۱۷٫ Universitả Carlo Cattaneo
۱۸٫ Universitả IUAV di Venezia (IUAV University of Venice)
۱۹٫ Universitả per Stranieri di Perugia (University for Foreigners, Perugia)
۲۰٫ Universitả per Stranieri di Siena (University for Foreigners, Siena)
۲۱٫ Universitả Vita- Salute San Raffaele
۲۲٫ Universitả degli di Cassino
۲۳٫ Universitả degli Stadi ‘Magna Graeciả di Catanzaro
۲۴٫ Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca
۲۵٫ Universitả degli Stadidel Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’
۲۶٫ Universitả degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila)
۲۷٫ Universita degli studi dell’ Insubria
۲۸٫ Universitả degli studi di Foggia
۲۹٫ Universitả degli studi di Roma “ForoItalico (previously: IstitutoUniversitario di Scienze Motorie)
۳۰٫ Universitả degli Studi di Teramo (University of Teramo)
۳۱٫ Universitả degli studi del Molise
۳۲٫ Universitả degli studi della Basilicata
۳۳٫ Universitả degli studi del Sannio-Benevento
۳۴٫ Universitả degli studi Mediterranea di Reggio Calabria
۳۵٫ Universitả degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: IstitutoUniversitario Suor Orsola Benincasa)
۳۶٫ Universitả della Val d’ Aosta
۳۷٫ Universitả del Salento (Universitả degli studi di Lecce)
۳۸٫ Universitả politecnicadelle Marche

ایرلند
۱٫ Athlone Institute of Technology
۲٫ Cork Institute of Technology
۳٫ Dublin Institute of Technology
۴٫ Dundalk Institute of Technology
۵٫ Galway Mayo Institute of Technology
۶٫ Institute of Technology Carlow
۷٫ Institute of Technology Sligo
۸٫ Institute of Technology Tallaght
۹٫ Waterford Institute of Technology
ایسلند
۱٫ Haskolinn I Reykjavik (Reykjavik University)
بحرین
۱٫جامعه‌ بحرین University of Bahrain
۲٫کلیه البحرین الجامعیه University College of Bahrain
۳٫جامعه العلوم التطبیقیه Applied Science University
۴٫معهد بیرلا للتکنولوجیا Birla Institute of Technology
۵٫الجامعه الملکیه للبنات Royal University for Women
۶٫جامعه المملکه The Kingdom University
۷٫جامعه الاهلیه Ahlia University
۸٫جامعه دلمون للعلوم والتکنولوجیا Delmon University for Science and Technology
۹٫International University

پاکستان
۱٫ Balochistan University of Engineering & Technology (BUET)
۲٫ Balochistan University of Information Technology & Management Sciences
۳٫ Comsats Institute of Information Technology
۴٫ Faculty of Commerce-M.com Campus (Abu Bakar Block, Garden Town, LHR.),
۵٫ Government College University _Lahore (G.C.U)
۶٫ International Center for Chemical & Biological Sciences (University of Karachi)
۷٫ International Islamic University, Islamabad (IIU)
۸٫ Lahore College for Women University ,Lahore
۹٫ Lahore University of Management Sciences (LUMS)
۱۰٫ National University of Sciences and Technology, Karachi.
۱۱٫ NED University of Engineering and Technology, Karachi
۱۲٫ Punjab College of Commerce (City Campus, Lahore), University of Central Punjab (UCP)
۱۳٫ Punjab College of Commerce (161-C Muslim Town, Lahore) ,University of Central Punjab (UCP)
۱۴٫ Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science &Technology ,Karachi.
۱۵٫ University of Agriculture, Faisalabad
۱۶٫ University of Peshawar (PUP)
۱۷٫ University of Balochistan ,Quetta
۱۸٫ University of Central Punjab (UCP)
پرتغال
۱٫ Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras- ESTGF
۲٫ Instituto Superior de Contabilidade e Administraḉão- ISCA
۳٫ Instituto Superior de Engenhariado Porto- ISEP
۴٫ Universidade da Beira Interior (University of ‘Beira Interior’)
۵٫ Universidade de Aveiro (University of Aveiro)
۶٫ Universidade CatÓlica Portuguesa
۷٫ Universidade do Algarve (University of the Algarve)
تاجیکستان
۱٫ Khujand State University ‘B. Gafurov’
۲٫ Russian – Tajik (Slavonic) University
صرفاً در رشته‌های علوم انسانی
۳٫ Tajik Physical Training Institute
۴٫ Tajik State Agricultural University
۵٫ Tajik State Institute of Languages
۶٫ Tajik State National University
۷٫ Tajik State Pedagogical University
۸٫Tajik State University of Commerce
۹٫Tajik Technical University (M.S.Osimi)
۱۰٫Tajikistan Academy of Pedagogical Sciences
۱۱٫Tajikistan Academy of Sciences
دانمارک
۱٫ IT University of Copenhagen
۲٫ Royal School of Library and Information Science
۳٫ The Danish University of Education
روسیه
۱٫ Dagestan State Agricultural Academy
صرفاً در رشته‌های کشاورزی، دامپزشکی و علوم ‌پایه مربوط
۲٫ Dagestan Technical University
۳٫ Kazan State Power Engineering University
صرفاً در رشته‌های مهندسی برق (قدرت و الکترونیک) و نیروگاه‌های حرارتی
۴٫ Saint-Petersburg State Transport University
صرفاً در رشته‌های وابسته به حمل و نقل، مهندسی حمل و نقل و مهندسی راه، اقتصاد و مدیریت اجتماعی
۵٫ Voronezh State University of Architecture & Civil Engineering
سودان
۱٫ Al Zaiem Al Azhari University (Jameat Al-Ziem Al-Azhari)
۲٫ Al-Neelain University (Jameat Al-Neelain)
۳٫ International University of Africa (Jameat Al-Ifriqya Al-Alamiyyah)
۴٫ Khartoum International Institute for Arabic Language (معهدالخرطوم الدولی للغهالعربیه)
۵٫ Shendi University (Jameat Shendi)
۶٫ Sudan University of Science and Technology (Jameat Al-Sudan LlellolomWal Technologia)
۷٫ University of Gezira (Jameat Al-Gezira)
۸٫ University of Juba (Jameat Juba)
۹٫ University of the Holy Quran and Islamic science (Jameat Al-Quraan Al-Kareem wal-Derasat Al-Islamia)
سوئیس
۱٫ Webster University Geneva
۲٫ Haute Ecole d’Ingenierieet de Gestion du Canton de Vaude
۳٫ Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale
عراق
۱٫الجامعه القادسی
۲٫جامعه اهل البیت Ahlulbait University
عمان
۱٫جامعه الشرقیه
۲٫جامعه‌ السلطان‌ قابوس‌
۳٫جامعه صحار
۴٫کلیه مزون للاداره والعلوم التطبیقیه
۵٫کلیه الشرق الاوسط لتقنیه المعلومات
۶٫کلیه مجان (Majan Colleg)
فرانسه
۱٫ Ecole de Management Léonard de Vinci
۲٫ Ecole Internationale de creation audiovisuelleetdrréalistion
۳٫ Ecole Supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci
۴٫ Eurecom Sophia Antipolis
۵٫ Groupe école Supérieure de commerce ChambérySavoie
۶٫ Institut International de Multimédia Léonard de Vinci
فیلیپین
۱٫ Asian Institute of Management (AIM)
۲٫ Ateneo De Manila University, Quezon City
۳٫ Far Eastern University (FEU), Manila
۴٫ International Rice Research Institute (IRRI)
۵٫ Mindanao State University (MSU)
۶٫ University of the Philippines – Manila
۷٫ Xavier University (XU), Cagayan de Oro City
قبرس
۲٫ Cyprus College
۳٫ Cyprus International University
۴٫ European University Cyprus
۵٫ European University of Lefke
۶٫ Girne American University
۷٫ Inter College
۸٫ Near East University
۹٫ The Philips College
۱۰٫ University of Cyprus
۱۱٫ University of Nicosia
قرقیزستان
۱٫ Kyrgyz National University of Jusup Balasagyn
۲٫ Kyrgyz-Russian Slavic University
۳٫ Kyrgyz Technical University ‘I.Razzakov’
قزاقستان

۱٫ Al Farabi Kazakh State National University
۲٫ Almaty State University “Abai”
۳٫ Kazakh Abylai Khan University of International Relations and World Languages
۴٫ Kazakh National Technical University ‘Kanys I. Satpaev’
۵٫ Kazakh State Institute of Theartre and cinema “Zurgenov”
۶٫ Kazakh State University of Agriculture
۷٫ Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research
۸٫ “L.N. Gumilev” Eurasian State University
۹٫ S.Seifullin Kazakh Agro Technical University
قطر
۱٫ جامعه قطر

کویت
۱٫ جامعه‌ الکویت‌
۲٫ الهیئه العامه للتعلیم التطبیقی و التدریب
گرجستان
۱٫ Apolon Kutateladze State Academy of Arts
۲٫ IvaneJavakhishvili Tbilisi State University
۳٫ SarajishviliTbilis State Conservatoire
در رشته‌های مربوط به هنر موسیقی
۴٫ Technical Uniuversity

لبنان
۱٫الجامعه الاسلامیه فی لبنان صرفاًرشته های علوم سیاسی و مدیریت
۲٫الجامعه الالبنانیه الدولیه Lebanes International University
۳٫جامعه الجنان (لبنان) jinan University
۴٫دانشگاه آمریکایی لبنانLebanese American University
مصر
۱٫ جامعه ‌حلوان‌
۲٫ جامعه‌ الزقازق
۳٫ جامعه‌ الطنطا
۴٫ جامعه‌ المنصوره‌
۵٫ جامعه‌ القناه ‌سوئز
۶٫ جامعه‌ المنوفیه‌
۷٫ جامعه مینیا‌
یمن
۱٫ جامعه‌ عدن
هلند
۱٫ AcademievoorEurythmie
۲٫ Azusa TheologischeHochschool (in Ducth)
۳٫ Bourdon HogeshoolvoorMuziek
۴٫ Business School Nederland (BSN)
۵٫ Christelijkeleergangen op reformatorischegrondslag de Driestar
۶٫ De StichsteHogeschool
۷٫ De VrijeMuziek- Akademie
۸٫ De Wittenberg; Chr. Hogeschool en toerustingscentrum
۹٫ Drenthe University of Applied Sciences, University of Professional Education
۱۰٫ Driestar Christian University of Professional Education
۱۱٫ Dronten, University of Professional Education, Agricultural
۱۲٫ Dutch Delta University of Professional Education

دیدگاه ها بسته شده اند.