شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

مطالب منتشر شده در دسته ی "لیست دانشگاههای موردتایید چین"

لیست دانشگاههای موردتایید چین

لسیت جدید دانشگاههای مورد تایید چین گروه الف (ممتاز) استان Shanghai Fudan University Shanghai Jiao Tong University استان Jiangsu Nanjing University استان Beijing Peking University Chinese Acاستان Shanghademy of Agricultural Sciences Tsinghua University University of Chinese Academy of Sciences University of Science and Technology of China استان Guangdong Sun Yat-sen ... ادامه مطلب