شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

NANJING UNIVERSITY NANJING UNIVERSITY

گروه زبان و ادبیات چینی (به زبان چینی)

l ل          Ancient Chinese Literature باستان ادبیات چینی      Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Traditional Chinese Drama and Opera درام چینی و اپرا      Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Modern and Contemporary Chinese Literature مدرن و معاصر ادبیات چینی      Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Chinese Language and Linguistics زبان چینی و زبانشناسی        Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Theory of Literature and Arts نظریه ادبیات و هنر         Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Study of Chinese Classical Text مطالعه متن کلاسیک چینی           Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Comparative Literature and World Literature ادبیات تطبیقی ​​و ادبیات جهان        Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Linguistics and Applied Linguistics زبانشناسی و زبانشناسی کاربردی        Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          The Development History of Chinese Language تاریخچه توسعه زبان چینی         Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Drama and Movie Study درام و بررسی فیلم    Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Taiwan and Foreign Chinese Literature تایوان و خارجی ادبیات چینی       Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Critical History of Chinese Literature تاریخچه انتقادی از ادبیات چینی     Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Teaching Chinese as the Second Language آموزش چینی به عنوان زبان دوم    Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Cultural Study مطالعات فرهنگی    Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

Department of History گروه تاریخ

l ل          Ancient Chinese History تاریخچه باستان چینی         Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Archeology and Museology باستان شناسی و Museology           Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          World History تاریخ جهان         Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Special History تاریخچه ویژه        Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Modern Chinese History تاریخچه مدرن چینی         Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Ethnology علم مطالعه نژادها و اقوام        Master استاد

l ل          History of International Relations تاریخچه روابط بین الملل          Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Study of Borderland مطالعه از مرز        Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          History of Chinese Thoughts تاریخچه اندیشه چینی         Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

Department of Philosophy (Department of Religions Studies) (in Chinese) گروه فلسفه (گروه مطالعات ادیان) (به زبان چینی)

l ل          Philosophy of Marxism Master / Ph.D. استاد فلسفه مارکسیسم / (Ph.D.)

l ل          Chinese Philosophy فلسفه چینی         Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Foreign Philosophy خارجی فلسفه         Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Ethnics نژادها     Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Religions Studies مطالعات ادیان            Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Philosophy of Science and Technology Master / Ph.D. فلسفه علم و صنعت استاد / (Ph.D.)

l ل          Logic منطق       Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل           Oriental Philosophy and Religion فلسفه شرقی و مذهب     Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

School of Journalism and Communication (in Chinese) دانشکده روزنامه نگاری و ارتباطات (به زبان چینی)

l ل          Journalism روزنامهنگاری       Master استاد

l ل          Communication Theories نظریه ارتباطات        Master استاد

School of Law (in Chinese) دانشکده حقوق (به زبان چینی)

l ل          Jurisprudence فقه      Master استاد

l ل          Legal History تاریخچه حقوقی            Master استاد

l ل          Constitutional Law and Administrative Law قانون اساسی و حقوق اداری      Master استاد

l ل          Science of Economic Law علم حقوق اقتصادی        Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Science of Procedure Law علم از روش قانون       Master استاد

l ل          International Law حقوق بین الملل    Master استاد

l ل          Criminal Jurisprudence فقه جنایی          Master استاد

l ل          Civil Law and Commercial Law قانون مدنی و قانون تجارت      Master استاد

l ل          Science of Environment and Natural Resources Protection Law Master علوم محیط زیست و منابع طبیعی حفاظت کارشناسی ارشد حقوق

School of Business دانشکده کسب و کار

l ل          Political Economy اقتصاد سیاسی      Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Western Economics اقتصاد غربی               Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          National Economics اقتصاد ملی        Master استاد

l ل          Industrial Economics اقتصاد صنعتی      Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          International Trade تجارت بین الملل         Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          World Economics جهان اقتصاد           Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Finance (including Insurance) امور مالی (شامل بیمه)          Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Population, Resources, and Environmental Economics جمعیت ، منابع ، اقتصاد و محیط زیست         Master استاد

l ل          Regional Economics اقتصاد منطقه ای          Master استاد

l ل          Currency Economics نرخ ارز اقتصاد          Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Industrial Economics and Investment اقتصاد صنعتی و سرمایه گذاری         Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Quantitative Economics کمی اقتصاد          Master استاد

l ل          Technology Economy and Management اقتصاد فناوری و مدیریت          Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Corporate Management مدیریت شرکت          Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Accounting حسابداری          Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Human Resource Management مدیریت منابع انسانی          Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

School of Foreign Studies (in Chinese) دانشکده مطالعات خارجی (به زبان چینی)

l ل          English Language and Literature زبان و ادبیات انگلیسی     Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          French Language and Literature زبان و ادبیات فرانسه     Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          German Language and Literature زبان و ادبیات آلمانی    Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Spanish Language and Literature زبان و ادبیات اسپانیایی    Master استاد

l ل          Russian Language and Literature زبان و ادبیات روسی    Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Japanese Language and Literature Master زبان ژاپنی و استاد ادبیات

l ل          Linguistics and Applied Linguistics in Foreign Languages زبانشناسی و زبانشناسی کاربردی در زبان های خارجی    Master / Ph.D. کارشناسی ارشد / دکترا

Department of Sociology گروه جامعه شناسی

l ل          Sociology Master / Ph.D. استاد جامعه شناسی / Ph.D.

l ل          Demography Master جمعیت شناسی کارشناسی ارشد

l ل          Social Security Master استاد امنیت اجتماعی

l ل          Anthropology Master استاد مردم شناسی

Department of Politics and Public Administration (in Chinese) گروه سیاست و مدیریت عمومی (به زبان چینی)

l ل          Political Theory Master / Ph.D. استاد تئوری سیاسی / (Ph.D.)

l ل          Basic Marxist Theory Master / Ph.D. اساسی کارشناسی ارشد تئوری مارکسیستی / Ph.D.

l ل          Education in Ideology and Politics Master / Ph.D. آموزش و پرورش در ایدئولوژی و سیاست کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Administration Management Master / Ph.D. اداره کارشناسی ارشد مدیریت / Ph.D.

l ل          International Politics Master استاد بین المللی سیاست

l ل          International Relations Master / Ph.D. استاد روابط بین الملل / Ph.D.

l ل          Chinese and Foreign Political Institution Master چینی و خارجی استاد مؤسسه سیاسی

l ل          Sinolization of Marxism Master / Ph.D. Sinolization استاد مارکسیسم / (Ph.D.)

l ل          Marxism in Foreign Countries Master / Ph.D. مارکسیسم در کشورهای خارجی کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Scientific Socialism and International Communist Movement Master سوسیالیسم علمی و بین المللی استاد جنبش کمونیست

l ل          History of the Communist Party of China Master تاریخ حزب کمونیست چین از استاد

l ل          Development History of Marxism Master / Ph.D. تاریخچه توسعه از استاد مارکسیسم / (Ph.D.)

l ل          Political Sociology Master / Ph.D. استاد جامعه شناسی سیاسی / Ph.D.

l ل          Chinese Government and Politics Master / Ph.D. دولت چین سیاست و کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Diplomacy Master دیپلماسی استاد

l ل          Higher Education Master / Ph.D. استاد عالی آموزش و پرورش / (Ph.D.)

l ل          Curriculum and Teaching Methodology Master برنامه درسی و روش تدریس استاد

l ل          Education Economy and Management Master اقتصاد آموزش و پرورش و استاد مدیریت

l ل          Educational Technology Master آموزشی کارشناسی ارشد فناوری

l ل          Basic Psychology Master اساسی کارشناسی ارشد روانشناسی

l ل          Applied Psychology Master کاربردی کارشناسی ارشد روانشناسی

Department of Information Management گروه مدیریت اطلاعات

l ل          Information Science Master / Ph.D. اطلاعات کارشناسی ارشد علوم / (Ph.D.)

l ل          Library Science Master / Ph.D. کتابخانه استاد علوم / (Ph.D.)

l ل          Archival Science Master / Ph.D. آرشیوی استاد علوم / (Ph.D.)

l ل          Information Resource Management Master / Ph.D. اطلاعات مدیریت منابع کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Study of Editing and Publication Master / Ph.D. مطالعه در حال ویرایش و انتشار کارشناسی ارشد / دکترا

Department of Mathematics (in Chinese) گروه ریاضی (به زبان چینی)

l ل          Fundamental Mathematics Master / Ph.D. اساسی کارشناسی ارشد ریاضی / (Ph.D.)

l ل          Applied Mathematics Master / Ph.D. کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی / (Ph.D.)

l ل          Computational Mathematics Master / Ph.D. محاسباتی استاد ریاضی / Ph.D.

l ل          Operational Research and Cybernetics Master تحقیق در عملیات و کارشناسی ارشد فیزیولوژی

l ل          Probability and Mathematical Statistics Master / Ph.D. احتمال و آمار ریاضی کارشناسی ارشد / دکترا

Department of Physics (in Chinese) گروه فیزیک (به زبان چینی)

l ل          Theoretical Physics Master / Ph.D. نظری استاد فیزیک / (Ph.D.)

l ل          Condensed Matter Physics Master / Ph.D. ماده چگال استاد فیزیک / (Ph.D.)

l ل          Particle Physics and Nuclear Physics Master / Ph.D. فیزیک ذرات و استاد فیزیک هسته ای / دکترا

l ل          Microelectronics and Solid state Electronics Master / Ph.D. ریز الکترونیک حالت جامد و الکترونیک کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Optics Master اپتیک استاد

l ل          Atomic and Molecular Physics Master / Ph.D. اتمی و مولکولی فیزیک کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Computational Physics Master / Ph.D. فیزیک محاسباتی کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Soft matter Physics Master / Ph.D. نرم افزاری مهم فیزیک کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Nano Material Physics Master / Ph.D. نانو مواد فیزیک کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Applied Physics Master / Ph.D. کاربردی استاد فیزیک / (Ph.D.)

l ل          Photonics and Photonics Technology Master / Ph.D. فوتونیک فوتونیک کارشناسی ارشد و فناوری / (Ph.D.)

l ل          Refrigeration and Cryogenic Engineering Master تبرید و کارشناسی ارشد مهندسی برودتی

l ل          Optical Engineering Master نوری استاد و مهندسی

l ل          Physical Electronics Master / Ph.D. کارشناسی ارشد الکترونیک بدنی / (Ph.D.)

Department of Astronomy (in Chinese) گروه نجوم (به زبان چینی)

l ل          Astrophysics Master / Ph.D. استاد اخترفیزیک / (Ph.D.)

l ل          Astrometry and Celestial Mechanics Master / Ph.D. Astrometry و آسمانی استاد مکانیک / (Ph.D.)

School of Chemistry and Chemical Engineering دانشکده شیمی و مهندسی شیمی

l ل          Inorganic Chemistry Master / Ph.D. کارشناسی ارشد شیمی معدنی / (Ph.D.)

l ل          Analytical Chemistry Master / Ph.D. کارشناسی ارشد شیمی تجزیه / دکترا

l ل          Organic Chemistry Master / Ph.D. کارشناسی ارشد شیمی آلی / (Ph.D.)

l ل          Physical Chemistry Master / Ph.D. کارشناسی ارشد شیمی فیزیک / (Ph.D.)

l ل          Chemistry and Physics of Polymers Master / Ph.D. شیمی و فیزیک کارشناسی ارشد پلیمر / (Ph.D.)

l ل          Applied Chemistry Master کاربردی کارشناسی ارشد شیمی

l ل          Chemical Biology Master / Ph.D. شیمی کارشناسی ارشد زیست شناسی / Ph.D.

l ل          Theoretical and Computational Chemistry Master / Ph.D. نظری و محاسباتی استاد شیمی / (Ph.D.)

l ل          Medicine and Clinical Chemistry Master / Ph.D. پزشکی و درمانی استاد شیمی / (Ph.D.)

l ل          Chemistry of Green Process Engineering Master / Ph.D. استاد شیمی و مهندسی فرآیند سبز / (Ph.D.)

Department of Computer Science and Technology (in Chinese) گروه علوم کامپیوتر و فناوری (به زبان چینی)

l ل          Computer Software and Theory Master / Ph.D. نرم افزار کامپیوتر و استاد تئوری / (Ph.D.)

l ل          Computer Application Technology Master / Ph.D. کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ارشد فناوری / (Ph.D.)

Department of Electronic Science and Engineering (in Chinese) گروه علوم و مهندسی الکترونیک (به زبان چینی)

l ل          Acoustics Master / Ph.D. استاد صدا / (Ph.D.)

l ل          Radio Physics Master / Ph.D. رادیو استاد فیزیک / (Ph.D.)

l ل          Signal and Information Processing Master / Ph.D. سیگنال و پردازش اطلاعات کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Circuits and Systems Master / Ph.D. و سیستم های کارشناسی ارشد مدارهای / (Ph.D.)

l ل          Communication and Information System Master ارتباطات و اطلاع رسانی استاد سیستم

l ل          Electromagnetic Field and Microwave Technology Master / Ph.D. میدان الکترومغناطیس و مایکروویو استاد فناوری / (Ph.D.)

l ل          Biomedical Engineering Master کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

Department of Material Science and Engineering (in Chinese) گروه علم و مهندسی مواد (به زبان چینی)

l ل          Materials Physics and Chemistry Master / Ph.D. مواد فیزیک و کارشناسی ارشد شیمی / (Ph.D.)

l ل          Materialogy Master / Ph.D. استاد Materialogy / (Ph.D.)

Department of Earth Science گروه علوم زمین

l ل          Mineralogy, Petrology, Mineral Deposit Geology Master / Ph.D. کانی شناسی ، سنگ شناسی ، کارشناسی ارشد زمین شناسی معدنی واریز / (Ph.D.)

l ل          Geochemistry Master / Ph.D. ژئوشیمی کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Paleontology and Stratigraphy Master / Ph.D. فسیل شناسی و چینه شناسی کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Structural Geology Master / Ph.D. کارشناسی ارشد زمین شناسی ساختمانی / (Ph.D.)

l ل          Hydrogeology and Water Resources Master / Ph.D. Hydrogeology و آب منابع کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Mineral Resource Prospecting and Exploration Master / Ph.D. چشم انداز منابع معدنی و کارشناسی ارشد اکتشاف / (Ph.D.)

l ل          Solid Earth Physics Master کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد زمین

l ل          Geological Information Master / Ph.D. اطلاعات زمین شناسی کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Oceanic Geochemistry Master / Ph.D. اقیانوسی استاد ژئوشیمی / (Ph.D.)

l ل          Energy Geology Master / Ph.D. انرژی زمین شناسی کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Groundwater Science Master / Ph.D. آبهای زیرزمینی استاد علوم / (Ph.D.)

l ل          Geologic Engineering Master / Ph.D. زمین شناسی کارشناسی ارشد مهندسی دکتری

l ل          Geodetection and Information Technology Master / Ph.D. Geodetection و فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد / دکترا

Department of Atmospheric Science (in Chinese) گروه علوم جو (به زبان چینی)

l ل          Meteorology Master / Ph.D. کارشناسی ارشد هواشناسی / (Ph.D.)

l ل          Atmospheric Physics and Atmospheric Environment Master / Ph.D. فیزیک جو و اتمسفر محیط زیست کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Climate System and Climate Change Master / Ph.D. سیستم آب و هوا و آب و هوا تغییر کارشناسی ارشد / دکترا

School of Geographic and Oceanographic Sciences دانشکده علوم اقیانوس شناسی و جغرافیایی

l ل          Physical Geography Master / Ph.D. استاد جغرافیای فیزیکی / (Ph.D.)

l ل          Quaternary Geology Master / Ph.D. کارشناسی ارشد زمین شناسی کواترنر / (Ph.D.)

l ل          Human Geography Master / Ph.D. بشر کارشناسی ارشد جغرافیا / Ph.D.

l ل          Cartography and Geography Information System Master / Ph.D. کارتوگرافی و جغرافیا اطلاعات کارشناسی ارشد سیستم / (Ph.D.)

l ل          Urban Planning and Design Master برنامه ریزی شهری و استاد طراحی

l ل          Marine Geology Master / Ph.D. کارشناسی ارشد زمین شناسی دریایی / (Ph.D.)

l ل          Land Resource Management Master زمین منابع کارشناسی ارشد مدیریت

l ل          Tourist Geography and Tourist Planning Master / Ph.D. جغرافیای توریستی و گردشگری کارشناسی ارشد برنامه ریزی / (Ph.D.)

l ل          Urban and Regional Planning Master / Ph.D. شهری و برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Coastal and Marin Science Master / Ph.D. ساحلی و مارین استاد علوم / (Ph.D.)

l ل          Resource and Environment Remote Sensing Master / Ph.D. منابع و محیط زیست سنجش از راه دور کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Land Use and Planning Master / Ph.D. استفاده از زمین و برنامه ریزی کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Photogrammetry and Remote Sensing Master فتوگرامتری و سنجش از راه دور استاد

School of the Environment دانشکده محیط زیست

l ل          Environmental Sciences Master / Ph.D. کارشناسی ارشد علوم محیط زیست / (Ph.D.)

l ل          Environmental Engineering Master / Ph.D. مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Environmental Planning and Management Master / Ph.D. برنامه ریزی محیط زیست و کارشناسی ارشد مدیریت / (Ph.D.)

l ل          Environmental Safety and Health Master / Ph.D. ایمنی محیط زیست و استاد بهداشت و درمان / (Ph.D.)

l ل          Environmental Material Engineering Master / Ph.D. محیط زیست کارشناسی ارشد مهندسی مواد / (Ph.D.)

School of Life Science (in Chinese) دانشکده علوم زندگی (به زبان چینی)

l ل          Botany Master / Ph.D. استاد گیاهشناسی / (Ph.D.)

l ل          Physiology Master / Ph.D. فیزیولوژی کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Biophysics Master کارشناسی ارشد بیوفیزیک

l ل          Ecology Master / Ph.D. استاد اکولوژی / (Ph.D.)

l ل          Microbial and Biochemical Pharmacy Master میکروبی و بیوشیمیایی کارشناسی ارشد داروسازی

l ل          Zoology Master / Ph.D. استاد جانورشناسی / (Ph.D.)

l ل          Biochemistry and Molecular Biology Master / Ph.D. بیوشیمی و مولکولی زیست شناسی کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Genetics Master / Ph.D. کارشناسی ارشد ژنتیک / Ph.D.

l ل          Bio-Information Master / Ph.D. بیو اطلاعات کارشناسی ارشد / دکترا

l ل          Biological Safety and Control Master / Ph.D. ایمنی زیستی و کارشناسی ارشد کنترل / (Ph.D.)

l ل           Medicine Chemistry (including Natural Medicine Chemistry) Master پزشکی شیمی (از جمله تلفن های موبایل پزشکی شیمی) کارشناسی ارشد

l ل           Pharmaceutics Master کارشناسی ارشد داروسازی

Medical School (in Chinese) دانشکده پزشکی (به زبان چینی)

l ل          Surgery Master / Ph.D. استاد جراحی / (Ph.D.)

l ل          Internal Medicine Master / Ph.D. داخلی کارشناسی ارشد پزشکی / دکترا

l ل          Immunology Master کارشناسی ارشد ایمونولوژی

l ل          Anesthesiology Master بیهوشی استاد

l ل          Clinical Science of Stomatology Master علوم بالینی استاد دهان

l ل          Imaging and Nuclear Medicine Master تصویربرداری و استاد پزشکی هسته ای

l ل          Oncology Master استاد انکولوژی

l ل          Pathology & Pathophysiology Master آسیب شناسی و استاد پاتوفیزیولوژی

l ل          Pediatrics Master اطفال استاد

l ل          Neurology Master استاد مغز و اعصاب

l ل          Psychiatry and Mental Health Master استاد روانپزشکی و بهداشت روانی

l ل          Clinical Laboratory Diagnostics Master آزمایشگاه بالینی استاد تشخیصی

l ل          Obstetrics & Gynecology Master زنان و کارشناسی ارشد مامایی

l ل          Ophthalmic Specialty Master چشم استاد تخصص

l ل          Otolaryngology Master گوش و حلق و استاد

l ل          Emergency Medicine Master استاد پزشکی اورژانس

l ل          Pharmacology Master / Ph.D. استاد فارماکولوژی / (Ph.D.)

l ل          Molecular Immunology and Disease Control Master / Ph.D. ایمنی شناسی مولکولی و بیماری های کارشناسی ارشد کنترل / (Ph.D.)

School of Architecture (in Chinese) دانشکده معماری (به زبان چینی)

l ل          Architectural Design and Theory Master / Ph.D. طراحی معماری و کارشناسی ارشد تئوری / (Ph.D.)

l ل          Architectural History and Theory Master تاریخ معماری و کارشناسی ارشد تئوری

School of Management and Engineering دانشکده مدیریت و مهندسی

l ل          Management Science and Engineering Master / Ph.D. علوم مدیریت و کارشناسی ارشد مهندسی دکتری

l ل          Control Theory and Control Engineering Master تئوری کنترل و کنترل کارشناسی ارشد مهندسی

l ل          Information Management Engineering Master / Ph.D. مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد مهندسی دکتری

l ل          Systems Engineering Master کارشناسی ارشد مهندسی سیستم

Software Institute (in Chinese) موسسه نرم افزار (به زبان چینی)

l ل          Applied Software Engineering Master / Ph.D. نرم افزار کاربردی کارشناسی ارشد مهندسی دکتری

l ل          Systems Analysis and Integration Master تجزیه و تحلیل سیستم و یکپارچه سازی استاد

Department of Physical Education (in Chinese) گروه تربیت بدنی (به زبان چینی)

l ل          Theory of Sports Pedagogy and Training Master تئوری پداگوژی اخذ ورزش و استاد آموزش

Art and Culture Education Centre (in Chinese) فرهنگ و هنر مرکز آموزش (به زبان چینی)

l ل          Art Theory Master هنر استاد نظریه

l ل          Film Master فیلم استاد

Institute of Fine Arts موسسه هنرهای زیبا

l ل          Fine Arts Master استاد هنرهای زیبا

 

دیدگاه ها بسته شده اند.